Český červený kříž

Místní skupina ČČK Ostrava-Martinov

Skupina Československého červeného kříže v Martinově vznikla v roce 1955. V současné době má skupina celkem 40 členek z toho 39 žen a 1 muž. Náplní organizace je především humanitární, zdravotní a společenská činnost. ČČK v Ostravě-Martinově se po dohodě s organizátory účastní především sportovních akcí kde zajišťuje zdravotní dohled a vypomáhá při organizaci společensko-kulturních akcí v obvodě.

Spolupracujeme především se Sborem dobrovolných hasičů, kde na jejich soutěžích zajišťujeme zdravotní hlídky nebo vypomáháme při přípravě společenských akcích.

Velmi dobrá je i spolupráce s místním Klubem důchodců v Martinově.

Díky finančnímu příspěvku schválenému místním zastupitelstvem na naši činnost jsme zajistily dovybavení 2 ks zdravotnických brašen pro zdravotní hlídky naší místní skupiny ČČK, a nákup lékárničky na víceúčelové hřiště v Martinově.

AHOJ

Výbor místní skupiny ČČK Ostrava-Martinov:

Předsedkyně: Vlasta Plačková, tel: 596 941 204

Jednatelka: Vlasta Závodská, tel. 552 319 783

Pokladní: Anna Teličková

Revizorky: Marie Šimíková, Bohumila Javůrková

Plán pro rok 2011:

V plánu činnosti pro rok 2011 je provedení školení poskytování první předlékařské pomoci pro zdravotní hlídky ČČK a širokou veřejnost.

V měsíci květnu pořádáme pravidelně pro naše členky slavnostní schůzi u příležitosti oslav Dne matek s pohoštěním a programem dětí z místní mateřské školky.