Povinně zveřejňované informace

I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

-

1. Název

Statutární město Ostrava, Městský obvod Martinov, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

2. Důvod a způsob založení

Město Ostrava bylo konstituováno jako územně členěné statutární město. Území města je členěno na 23 obvodů. Dělbu kompetencí mezi městem a městskými obvody stanoví  obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo městského obvodu Martinov:
Zastupitelstvo městského obvodu Martinov má 15 členů. Je voleno občany městského obvodu Martinov na čtyřleté volební období.
Na ustavujícím zasedání zastupitelé ze svého středu volí starostu, místostarostu a další 3 členy Rady městského obvodu Martinov.
Zastupitelstvo městského obvodu Martinov rozhoduje o otázkách vyhrazených § 84, § 85 a § 133 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s omezením uvedeným v čl. 7 odst. 2 - 7 OZV města Ostravy č. 14/2013, kterou se vydává Statut města Ostravy.

Odkaz na další informační zdroje:
1) Seznam členů Zastupitelstva městského obvodu Martinov
2) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
3) Statut města Ostravy

Rada městského obvodu Martinov:
Rada městského obvodu Martinov je výkonným orgánem městského obvodu Martinov v oblasti samostatné působnosti. Za svou činnost odpovídá zastupitelstvu městského obvodu Martinov. Má 5 členů a tvoří ji starosta, místostarosta a další 3 radní.
Rada městského obvodu Martinov rozhoduje o otázkách vyhrazených § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s omezeními uvedenými v čl. 7 odst. 8 - 11 OZV města Ostravy č. 14/2013, kterou se vydává Statut města Ostravy.

Odkaz na další informační zdroje:
1) Seznam členů Rady městského obvodu Martinov
2) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
3) Statut města Ostravy

Výbory Zastupitelstva městského obvodu Martinov:
Zastupitelstvo městského obvodu Martinov si zřizuje výbory stejným způsobem jako Zastupitelstvo města Ostravy.

Odkaz na další informační zdroje:
1) Seznam a složení výborů Zastupitelstva městského obvodu Martinov 


Komise Rady městského obvodu Martinov:

Rada městského obvodu Martinov si zřizuje komise stejným způsobem jako Rada města Ostravy.

Odkaz na další informační zdroje:
1) Seznam a složení komisí Rady městského obvodu Martinov

Přenesená a samostatná působnost městského obvodu Martinov:
V přenesené působnosti ÚMOb Martinov rozhoduje o činnostech vymezených speciálními zákony, ale pouze v rozsahu uvedeném v OZV města Ostravy č. 14/2013, kterou se vydává Statut města Ostravy. Přenesenou působnost v oblasti živnostenského podnikání za ÚMOb Martinov vykonává ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, na úseku matriky ÚMOb Poruba.

Rozhodování ve věcech samostatné působnosti je věcí volených orgánů městského obvodu Martinov pouze v rozsahu svěřeném Statutem města Ostravy, podklady připravuje v plném rozsahu ÚMOb Martinov.

Odkaz na další informační zdroje:
1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
2) Statut města Ostravy


Úřad městského obvodu Martinov:
Vedení městského obvodu Martinov tvoří starostka a místostarosta. Nadřízeným všem zaměstnancům ÚMOb Martinov je tajemník ÚMOb Martinov, který zajišťuje pracovněprávní problematiku, personalistiku, přípravu materiálů pro samosprávné orgány a další agendy.

Jednotlivé úseky ÚMOb Martinov zajišťují úkoly na úseku státní správy a vykonávají usnesení samosprávných orgánů.

Odkaz na další informační zdroje:

1) Organizační struktura ÚMOb Martinov - kancelář tajemnice ÚMOb Martinov

Popis organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

A) Organizační struktura Magistrátu města Ostravy
B) Organizační struktura ÚMOb Martinov
C) Místa, kde lze podat žádost o informace

- na Magistrátu města Ostravy
- na úřadech městských obvodů

4. Kontaktní spojení

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Martinov
Martinovská 3154
723 00 Ostrava-Martinov

Úřední hodiny
Pondělí a středa
8.00 - 17.00 hodin
polední přestávka
12.00 - 13.00 hodin

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 19-1651059369/0800

6. IČ obce

00845451

7. DIČ

CZ00845451

9. Žádosti o informace

Soubor dokumentů k realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městský obvod Martinov

Soubor dokumentů k realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v podmínkách Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Martinov

Postup fyzické či právnické osoby a ÚMOb Martinov při vyřizování žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Cílem tohoto informačního materiálu určeného žadatelům o informace je zabezpečit bezproblémový a rychlý přístup žadatele k informacím ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to na základě těchto principů:

a) nárok na informace:
na informace má nárok každý, bez ohledu na důvod své žádosti,

b) odpovědnost za poskytování informací:
vůči žadatelům mají odpovědnost za poskytování informací jednotlivé úseky ÚMOb Martinov (dále jen "poskytovatel"), které buď samy informaci poskytnou, pokud k tomu budou kompetentní, nebo postoupí žádost kompetentnímu orgánu či žádost vrátí žadateli se sdělením, aby se obrátil na správný subjekt,

c) rychlost vyřízení:
žádost musí být vyřízena co nejdříve, nejpozději ve stanovené lhůtě,

d) odůvodnění každého omezení:
každé omezení musí být konkrétně odůvodněno,

e) omezení jen co nejmenší:
odepření části informace není důvodem k odepření zbylé části informace,

f) možnost se odvolat:
proti odepření či omezení je možno se odvolat, rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem,

g) přiměřenost úhrady:
poplatek za poskytnutí informace nesmí být nepřiměřený.

Článek 2
Povinný subjekt
kontaktní údaje

ÚMOb Martinov

a) adresa
Martinovská 3154
723 00 Ostrava-Martinov

b) telefon
starostka                       599 423 106
místostarosta               599 423 106
tajemnice                      599 423 105
stavební úřad               599 423 101, 599 423 109
sociální úsek                 599 423 102
finanční úsek                599 423 107
majetkoprávní úsek   599 423 103
vnitřní věci                      599 423 100

Článek 3
žádost o poskytnutí informace podaná ústně

1) Ústně podané žádosti o informace budou zpravidla vyřizovány bezodkladně v běžném úředním styku jednotlivými poskytovateli.

2) Tyto žádosti budou vyřizovány neformálně bez administrativy, nebude o nich pořizován záznam.

3) V případě, kdy žadateli na ústně podanou žádost nebude informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel takto získanou informaci za dostačující, bude žadatel vyzván podat žádost písemně.

4) Pokud ústní žádost směřuje k poskytnutí informace (např. na informační tabuli, letáku apod.), poskytovatel odkáže na tento zdroj. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, poskytovatel mu ji poskytne.

Článek 4
žádost o poskytnutí informace podaná písemně

1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel ÚMOb Martinov.

2) Žádost lze podat formou dopisu, faxem, či na předtištěném formuláři, který žadatel obdrží na ÚMOb Martinov.

3) Z žádosti musí být zřejmé, komu je určena a kdo ji podává (jméno, příjmení, adresa u fyzické osoby, název, sídlo u právnické osoby). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu citovaného zákona a žádost se odloží.

4) Poskytovatel posoudí obsah žádosti a:

a) v případě, že je žádost nesrozumitelná či jiným způsobem je nejasný obsah žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,

b) v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 3 dnů,

c) poskytne požadovanou informaci písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmene a) tohoto odstavce, ze závažných důvodů lze lhůtu prodloužit o 20 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

5) Pokud poskytovatel žádosti byť i jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě 30 dnů rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží podle odst. 3 a odst. 4 písm. b) tohoto článku. Toto rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

6) Jestliže poskytovatel ve výše uvedené lhůtě neposkytl žádané informace či nevydal rozhodnutí ve smyslu odst. 5 tohoto článku, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Článek 5
odvolání

1) Proti rozhodnutí poskytovatele o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

2) Odvolání se podává ÚMOb Martinov.

3) Odvolací orgán rozhodne o odvolání nejpozději do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání odvolání. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

4) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

5) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem, lze podat žalobu za podmínek stanovených v občanském soudním řádu.

Článek 6
Úhrada nákladů

1) Poskytovatel je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši,  
    která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií,
    opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

2) Pro hrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí:

a) Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 30 Kč, nebude úhrada požadována.

b) Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně úřadu městského obvodu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet městského obvodu č. 19-1651059369/0800.

3) Sazebník výše úhrad

a) cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie v černobílém vyhotovení
    formát A4 jednostranná kopie 2 Kč
    formát A4 oboustranná kopie  3 Kč
    formát A3 jednostranná kopie 4 Kč                                                
    formát A3 oboustranná kopie  6 Kč

b) cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie v barevném vyhotovení
    formát A4 jednostranná kopie 5 Kč  
    formát A4 oboustranná kopie  8 Kč       
    formát A3 jednostranná kopie 10 Kč                               
    formát A3 oboustranná kopie 16Kč

c) skenování dokumentu                                 
    formát A4 jedna strana 2 Kč                                            
    formát A3 jedna strana 2 Kč

d) cena technického nosiče dat                                                      
    CD disk 8 Kč, jiný technický nosič ve výši pořizovací ceny

e) poštovné
    dle sazebníku poštovních služeb

e) osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
    250 Kč za každou započatou hodinu


Tento sazebník byl schválen Radou městského obvodu Martinov dne 12.12.2022 usnesením
č. 0037/RMOb-Mar/2226/4.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.-

11. Opravné prostředky

1) Proti rozhodnutí poskytovatele o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
2) Odvolání se podává ÚMOb Martinov.
3) Odvolací orgán rozhodne o odvolání nejpozději do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání odvolání. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
4) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
5) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem, lze podat žalobu za podmínek stanovených v občanském soudním řádu.-

14. Předpisy

Přehled právních předpisů, kterými se řídí městský obvod Martinov při výkonu samostatné a přenesené působnosti:

Zákon č. 133/1985 Sb. , s úč. 1.7.1986, částka 34 Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2016 Sb. , s úč. 1.7.2017, částka 98 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 251/2016 Sb. , s úč. 1.7.2017, částka 98                                                                    Zákon o některých přestupcích

Zákon č. 565/1990 Sb. , s úč. 1.1. 1991, částka č. 92 Zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 172/1991 Sb. , s úč. 24.5.1991, částka 36 Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 455/1991 Sb. , s úč. 1.1.1992, částka 87 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 553/1991 Sb. , s úč. 1.1.1992, částka 104 Zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 246/1992 Sb. , s úč. 29.5.1992, částka 50 Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 256/2013 Sb. , s úč. 1.1.2014, částka 99/2013                                                               Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 340/2013 Sb. , s úč. 1.1.2014, částka 132/2013 Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 586/1992 Sb. , s úč. 1.1. 1993, částka 117 Zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 186/2013 Sb. , s úč. 1. 1. 2014, částka č. 77/2013 Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 111/1994 Sb. , s úč. 1.8.1994, částka 37 Zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 289/1995 Sb. , s úč. 1.1.1996, částka 76 Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb. , s úč. 1.4.1997, částka 3 Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb. , s úč. 1.1.2000, částka 39  Zákon o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 166/1999 Sb. , s úč. 28.9.1999, částka 57 Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 101/2000 Sb. , s úč. 1.6.2000 částka 32 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb. , s úč. 12. 11. 2000, částka 38 Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 129/2000 Sb. , s úč. 12. 11. 2000, částka 38 Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 130/2000 Sb. , s úč. 1.6.2000 částka 38 Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 132/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 39 Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/2000 Sb. , s úč. 1.7.2000 částka 39 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 157/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 49 Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 65 Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 219/2000 Sb. , s účt. 1.1.2001 částka 65 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 297/2016 Sb. , s úč. 19.9.2016 částka 115 Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320/2015 Sb. , s úč. 1.1.2016 částka 135 Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 239/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73 Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 240/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73 Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 241/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73 Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 243/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73 Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 245/2000 Sb. , s úč. 9.8.2000 částka 73 Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 248/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73 Zákon o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001, částka 73 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 301/2000 Sb. , s úč. 1.7.2001, částka 85 Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 365/2000 Sb. , s úč. 23.10.2000, částka 99 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 40 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 164/2001 Sb. , s úč. 18.6.2001, částka 64 Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 71 Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 98 Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 256/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 98 Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 273/2001 Sb. , s úč. 2.8.2001, částka 104 Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 104 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 122 Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 352/2001 Sb. , s úč. 5.10.2001, částka 134 Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 449/2001 Sb. , s úč. 1.7.2002, částka 168 Zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 491/2001 Sb. , s úč. 31.12.2001, částka 178 Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 6/2002 Sb. , s úč. 1.4.2002, částka 4 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb. , s úč. 1.9.2012, částka 69/2012 Zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 290/2002 Sb. , s úč. 1.7.2002, částka 106 Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 312/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114 Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 314/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114 Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 117 Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 215/2004 Sb. , s úč. 1.5.2004, částka 72 Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 235/2004 Sb. , s úč. 1.5.2004, částka 78/2004                                            Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 326/2004 Sb. , s úč. 31.5.2004, částka 106 Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 435/2004 Sb. , s úč. 1.10.2004, částka 143 Zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 499/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 173 Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb. , s úč. 1.1.2006, částka 174 Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 190 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb. , s úč. 16.1.2005, částka 215 Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 108/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 37 Zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 111/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 37 Zákon o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 134/2016 Sb. , s úč. 1.10.2016, částka 51 Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 159/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 55 Zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 63 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 187/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 64 Zákon o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 84 Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 300/2008 Sb. , s úč. 1.7.2009, částka 98 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 111/2009 Sb. , s úč. 1.1.2010, částka 33/2009                                                   Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb. , s úč. 1.1.2014, částka 33                                                   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

                                                                

Dále se městský obvod řídí vydanými právními předpisy města, jimiž jsou:

Statut města Ostravy

Vyhlášky statutárního města Ostravy

Nařízení statutárního města Ostravy

16. Seznam organizací

 

Mateřská škola Ostrava - Martinov, příspěvková organizace
Martinovská 3154, 72300 Ostrava-Martinov

Telefon: 596 941 223

 

IČO:       71004629

DS:        ur7kwbj

 

web:      www.msmartinov.cz

E-mail: ms.martinovE-mailseznam.cz
19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

Městský obvod Martinov nemá licenční smlouvu podle § 46 a násl. autorského zákona.

II. Informace zveřejňované podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

V souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 , zpřístupňuje městský obvod Martinov informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými úseky městského obvodu Martinov. Podle ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

S účinností od 1. 9. 2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

Dle ustanovení § 13 odst. 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších přepisů má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
 • Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava si zvolilo Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona.
V. Daňová informační schránka

Městský obvod Martinov tímto informuje daňové subjekty, že orgány Magistrátu města Ostravy respektive městského obvodu, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu §69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní období roku 2023

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Martinov (dále jen "městský obvod") stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a čl. 35 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, tento sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

 

Článek 1        

Náklady na pořízení kopií (včetně počítačového tisku)

1. Za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku formátu A4:

a) jednostranná                                                                                                   2,00 Kč

b) oboustranná                                                                                                    3,00 Kč

2. Za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku formátu A3:

a) jednostranná                                                                                                   4,00 Kč

b) oboustranná                                                                                                    6,00 Kč

3. Za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku formátu A4:

a) jednostranná                                                                                                   5,00 Kč

b) oboustranná                                                                                                    8,00 Kč

4. Za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku formátu A3:

a) jednostranná                                                                                                 10,00 Kč

b) oboustranná                                                                                                  16,00 Kč

5. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie nebo tisku u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou městský obvod za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinen uhradit.

6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městským obvodem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

7. Pořízení kopií v elektronické podobě (1 list formátu A4, A3)

(skenování pro účely poskytování informací v elektronické podobě)               2,00 Kč

 

Článek 2        

Náklady na opatření technických nosičů dat

 1. 1 ks CD                                                                                                               8,00 Kč
 2. Jiný technický nosič dat                                                             ve výši pořizovací ceny
 3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

 

Článek 3        

Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s.p. Náklady na balné účtovány nebudou.
 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací po žadateli uplatňována.

 

Článek 4        

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací jedním zaměstnancem, se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu ve výši 250,00 Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
 2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

 

Článek 5        

Závěrečná ustanovení

 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 30 Kč, nebude úhrada požadována.
 2. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně úřadu městského obvodu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet městského obvodu č. 19-1651059369/0800.
 3. Tento sazebník se vydává na účetní období roku 2023 s účinností od 01.01.2023.
 4. Sazebník byl schválen Radou městského obvodu Martinov dne 12.12.2022 usnesením č. 0037/RMOb-Mar/2226/4.