Povinně zveřejňované informace

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  -

 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava, Městský obvod Martinov, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

 3. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno jako územně členěné statutární město. Území města je členěno na 23 obvodů. Dělbu kompetencí mezi městem a městskými obvody stanoví  obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy.

 4. 3. Organizační struktura

  Zastupitelstvo městského obvodu Martinov:
  Zastupitelstvo městského obvodu Martinov má 15 členů. Je voleno občany městského obvodu Martinov na čtyřleté volební období.
  Na ustavujícím zasedání zastupitelé ze svého středu volí starostu, místostarostu a další 3 členy Rady městského obvodu Martinov.
  Zastupitelstvo městského obvodu Martinov rozhoduje o otázkách vyhrazených § 84, § 85 a § 133 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s omezením uvedeným v čl. 7 odst. 2 - 7 OZV města Ostravy č. 14/2013, kterou se vydává Statut města Ostravy.

  Odkaz na další informační zdroje:
  1) Seznam členů Zastupitelstva městského obvodu Martinov
  2) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  3) Statut města Ostravy

  Rada městského obvodu Martinov:
  Rada městského obvodu Martinov je výkonným orgánem městského obvodu Martinov v oblasti samostatné působnosti. Za svou činnost odpovídá zastupitelstvu městského obvodu Martinov. Má 5 členů a tvoří ji starosta, místostarosta a další 3 radní.
  Rada městského obvodu Martinov rozhoduje o otázkách vyhrazených § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s omezeními uvedenými v čl. 7 odst. 8 - 11 OZV města Ostravy č. 14/2013, kterou se vydává Statut města Ostravy.

  Odkaz na další informační zdroje:
  1) Seznam členů Rady městského obvodu Martinov
  2) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  3) Statut města Ostravy

  Výbory Zastupitelstva městského obvodu Martinov:
  Zastupitelstvo městského obvodu Martinov si zřizuje výbory stejným způsobem jako Zastupitelstvo města Ostravy.

  Odkaz na další informační zdroje:
  1) Seznam a složení výborů Zastupitelstva městského obvodu Martinov 


  Komise Rady městského obvodu Martinov:

  Rada městského obvodu Martinov si zřizuje komise stejným způsobem jako Rada města Ostravy.

  Odkaz na další informační zdroje:
  1) Seznam a složení komisí Rady městského obvodu Martinov

  Přenesená a samostatná působnost městského obvodu Martinov:
  V přenesené působnosti ÚMOb Martinov rozhoduje o činnostech vymezených speciálními zákony, ale pouze v rozsahu uvedeném v OZV města Ostravy č. 14/2013, kterou se vydává Statut města Ostravy. Přenesenou působnost v oblasti živnostenského podnikání za ÚMOb Martinov vykonává ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, na úseku matriky ÚMOb Poruba.

  Rozhodování ve věcech samostatné působnosti je věcí volených orgánů městského obvodu Martinov pouze v rozsahu svěřeném Statutem města Ostravy, podklady připravuje v plném rozsahu ÚMOb Martinov.

  Odkaz na další informační zdroje:
  1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  2) Statut města Ostravy


  Úřad městského obvodu Martinov:
  Vedení městského obvodu Martinov tvoří starostka a místostarosta. Nadřízeným všem zaměstnancům ÚMOb Martinov je tajemník ÚMOb Martinov, který zajišťuje pracovněprávní problematiku, personalistiku, přípravu materiálů pro samosprávné orgány a další agendy.

  Jednotlivé úseky ÚMOb Martinov zajišťují úkoly na úseku státní správy a vykonávají usnesení samosprávných orgánů.

  Odkaz na další informační zdroje:

  1) Organizační struktura ÚMOb Martinov - kancelář tajemnice ÚMOb Martinov

  Popis organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
  podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.,
  o svobodném přístupu k informacím

  A) Organizační struktura Magistrátu města Ostravy
  B) Organizační struktura ÚMOb Martinov
  C) Místa, kde lze podat žádost o informace

  - na Magistrátu města Ostravy
  - na úřadech městských obvodů

 5. 4. Kontaktní spojení

  Statutární město Ostrava
  Úřad městského obvodu Martinov
  Martinovská 3154
  723 00 Ostrava-Martinov

  Úřední hodiny
  Pondělí a středa
  8.00 - 17.00 hodin
  polední přestávka
  12.00 - 13.00 hodin

 6. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna, a.s.
  č.ú. 19-1651059369/0800

 7. 6. IČ obce

  00845451

 8. 7. DIČ

  CZ00845451

 9. 8. Dokumenty
 10. 9. Žádosti o informace

  Soubor dokumentů k realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  Městský obvod Martinov

  Soubor dokumentů k realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v podmínkách Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Martinov

  Postup fyzické či právnické osoby a ÚMOb Martinov při vyřizování žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Cílem tohoto informačního materiálu určeného žadatelům o informace je zabezpečit bezproblémový a rychlý přístup žadatele k informacím ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to na základě těchto principů:

  a) nárok na informace:
  na informace má nárok každý, bez ohledu na důvod své žádosti,

  b) odpovědnost za poskytování informací:
  vůči žadatelům mají odpovědnost za poskytování informací jednotlivé úseky ÚMOb Martinov (dále jen "poskytovatel"), které buď samy informaci poskytnou, pokud k tomu budou kompetentní, nebo postoupí žádost kompetentnímu orgánu či žádost vrátí žadateli se sdělením, aby se obrátil na správný subjekt,

  c) rychlost vyřízení:
  žádost musí být vyřízena co nejdříve, nejpozději ve stanovené lhůtě,

  d) odůvodnění každého omezení:
  každé omezení musí být konkrétně odůvodněno,

  e) omezení jen co nejmenší:
  odepření části informace není důvodem k odepření zbylé části informace,

  f) možnost se odvolat:
  proti odepření či omezení je možno se odvolat, rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem,

  g) přiměřenost úhrady:
  poplatek za poskytnutí informace nesmí být nepřiměřený.

  Článek 2
  Povinný subjekt
  kontaktní údaje

  ÚMOb Martinov

  a) adresa
  Martinovská 3154
  723 00 Ostrava-Martinov

  b) telefon
  starostka                       599 423 106
  místostarosta               599 423 106
  tajemnice                      599 423 105
  stavební úřad               599 423 101, 599 423 109
  sociální úsek                 599 423 102
  finanční úsek                599 423 107
  majetkoprávní úsek   599 423 103
  vnitřní věci                      599 423 100

  Článek 3
  žádost o poskytnutí informace podaná ústně

  1) Ústně podané žádosti o informace budou zpravidla vyřizovány bezodkladně v běžném úředním styku jednotlivými poskytovateli.

  2) Tyto žádosti budou vyřizovány neformálně bez administrativy, nebude o nich pořizován záznam.

  3) V případě, kdy žadateli na ústně podanou žádost nebude informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel takto získanou informaci za dostačující, bude žadatel vyzván podat žádost písemně.

  4) Pokud ústní žádost směřuje k poskytnutí informace (např. na informační tabuli, letáku apod.), poskytovatel odkáže na tento zdroj. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, poskytovatel mu ji poskytne.

  Článek 4
  žádost o poskytnutí informace podaná písemně

  1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel ÚMOb Martinov.

  2) Žádost lze podat formou dopisu, faxem, či na předtištěném formuláři, který žadatel obdrží na ÚMOb Martinov.

  3) Z žádosti musí být zřejmé, komu je určena a kdo ji podává (jméno, příjmení, adresa u fyzické osoby, název, sídlo u právnické osoby). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu citovaného zákona a žádost se odloží.

  4) Poskytovatel posoudí obsah žádosti a:

  a) v případě, že je žádost nesrozumitelná či jiným způsobem je nejasný obsah žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,

  b) v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 3 dnů,

  c) poskytne požadovanou informaci písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmene a) tohoto odstavce, ze závažných důvodů lze lhůtu prodloužit o 20 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

  5) Pokud poskytovatel žádosti byť i jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě 30 dnů rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží podle odst. 3 a odst. 4 písm. b) tohoto článku. Toto rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

  6) Jestliže poskytovatel ve výše uvedené lhůtě neposkytl žádané informace či nevydal rozhodnutí ve smyslu odst. 5 tohoto článku, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

  Článek 5
  odvolání

  1) Proti rozhodnutí poskytovatele o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

  2) Odvolání se podává ÚMOb Martinov.

  3) Odvolací orgán rozhodne o odvolání nejpozději do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání odvolání. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

  4) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

  5) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem, lze podat žalobu za podmínek stanovených v občanském soudním řádu.

  Článek 6
  Úhrada nákladů

  1) Poskytovatel je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši,  
      která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií,
      opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

  2) Pro hrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí:

  a) pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 200 Kč, budou 
      informace poskytnuty bezplatně

  b) pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude
      požadována úhrada i když tato nepřesáhne částku 200 Kč

  c) pokud předpokládané náklady spojené s poskytnutím informací budou vyšší než 500 Kč,
      bude vyžadována záloha ve výši 50% předpokládaných nákladů

  d) úhradu je možno zaplatit v hotovosti osobám pověřeným přebíráním plateb v hotovosti,
      poštovní poukázkou na účet městského obvodu Martinov nebo převodem z účtu
      vedeného u peněžního ústavu na účet městského obvodu Martinov, a to vždy před
      předáním informací, výjimečně lze informace doručit žadateli na dobírku.

  3) Sazebník výše úhrad

  a) cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie v černobílém vyhotovení
      formát A4 jednostranná kopie 1 Kč
      formát A4 oboustranná kopie  2 Kč
      formát A3 jednostranná kopie 2 Kč                                                
      formát A3 oboustranná kopie  3 Kč

  b) cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie v barevném vyhotovení
      formát A4 jednostranná kopie 4 Kč  
      formát A4 oboustranná kopie  7 Kč       
      formát A3 jednostranná kopie 8 Kč                               
      formát A3 oboustranná kopie 14Kč

  c) skenování dokumentu                                 
      formát A4 jedna strana 1 Kč                                            
      formát A3 jedna strana 2 Kč

  d) cena technického nosiče dat                                                      
      CD disk 5 Kč

  e) poštovné
      dle sazebníku poštovních služeb

  e) osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
      263 Kč za každou započatou hodinu

  f) výše licenční odměny za oprávnění užít informaci
     není-li výše určena zvláštním právním předpisem, určí se  podle předchozích odstavců
     tohoto sazebníku

  Tento sazebník byl schválen Radou městského obvodu dne 21.5.2018 usnesením
  č. 904/81

 11. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.-

 12. 11. Opravné prostředky

  1) Proti rozhodnutí poskytovatele o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
  2) Odvolání se podává ÚMOb Martinov.
  3) Odvolací orgán rozhodne o odvolání nejpozději do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání odvolání. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
  4) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
  5) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem, lze podat žalobu za podmínek stanovených v občanském soudním řádu.-

 13. 14. Předpisy

  Přehled právních předpisů, kterými se řídí městský obvod Martinov při výkonu samostatné a přenesené působnosti:

  Zákon č. 133/1985 Sb. , s úč. 1.7.1986, částka 34 Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 250/2016 Sb. , s úč. 1.7.2017, částka 98 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  Zákon č. 251/2016 Sb. , s úč. 1.7.2017, částka 98                                                                    Zákon o některých přestupcích

  Zákon č. 565/1990 Sb. , s úč. 1.1. 1991, částka č. 92 Zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 172/1991 Sb. , s úč. 24.5.1991, částka 36 Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 455/1991 Sb. , s úč. 1.1.1992, částka 87 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 553/1991 Sb. , s úč. 1.1.1992, částka 104 Zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 246/1992 Sb. , s úč. 29.5.1992, částka 50 Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 256/2013 Sb. , s úč. 1.1.2014, částka 99/2013                                                               Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 340/2013 Sb. , s úč. 1.1.2014, částka 132/2013 Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 586/1992 Sb. , s úč. 1.1. 1993, částka 117 Zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 186/2013 Sb. , s úč. 1. 1. 2014, částka č. 77/2013 Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 111/1994 Sb. , s úč. 1.8.1994, částka 37 Zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 289/1995 Sb. , s úč. 1.1.1996, částka 76 Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 13/1997 Sb. , s úč. 1.4.1997, částka 3 Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 106/1999 Sb. , s úč. 1.1.2000, částka 39  Zákon o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 166/1999 Sb. , s úč. 28.9.1999, částka 57 Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 101/2000 Sb. , s úč. 1.6.2000 částka 32 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 128/2000 Sb. , s úč. 12. 11. 2000, částka 38 Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 129/2000 Sb. , s úč. 12. 11. 2000, částka 38 Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 130/2000 Sb. , s úč. 1.6.2000 částka 38 Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 132/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 39 Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 133/2000 Sb. , s úč. 1.7.2000 částka 39 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 157/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 49 Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 218/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 65 Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 219/2000 Sb. , s účt. 1.1.2001 částka 65 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 297/2016 Sb. , s úč. 19.9.2016 částka 115 Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 320/2015 Sb. , s úč. 1.1.2016 částka 135 Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 239/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73 Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 240/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73 Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 241/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73 Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 243/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73 Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 245/2000 Sb. , s úč. 9.8.2000 částka 73 Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 248/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73 Zákon o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 250/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001, částka 73 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 301/2000 Sb. , s úč. 1.7.2001, částka 85 Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 365/2000 Sb. , s úč. 23.10.2000, částka 99 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 100/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 40 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 164/2001 Sb. , s úč. 18.6.2001, částka 64 Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 185/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 71 Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 254/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 98 Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 256/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 98 Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 273/2001 Sb. , s úč. 2.8.2001, částka 104 Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 274/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 104 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 320/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 122 Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 352/2001 Sb. , s úč. 5.10.2001, částka 134 Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 449/2001 Sb. , s úč. 1.7.2002, částka 168 Zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 491/2001 Sb. , s úč. 31.12.2001, částka 178 Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 6/2002 Sb. , s úč. 1.4.2002, částka 4 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 201/2012 Sb. , s úč. 1.9.2012, částka 69/2012 Zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 290/2002 Sb. , s úč. 1.7.2002, částka 106 Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 312/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114 Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 314/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114 Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 320/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 117 Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 215/2004 Sb. , s úč. 1.5.2004, částka 72 Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 235/2004 Sb. , s úč. 1.5.2004, částka 78/2004                                            Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 326/2004 Sb. , s úč. 31.5.2004, částka 106 Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 435/2004 Sb. , s úč. 1.10.2004, částka 143 Zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 499/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 173 Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 500/2004 Sb. , s úč. 1.1.2006, částka 174 Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 561/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 190 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 634/2004 Sb. , s úč. 16.1.2005, částka 215 Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 108/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 37 Zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 111/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 37 Zákon o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 134/2016 Sb. , s úč. 1.10.2016, částka 51 Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 159/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 55 Zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 183/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 63 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 187/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 64 Zákon o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 262/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 84 Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 300/2008 Sb. , s úč. 1.7.2009, částka 98 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 111/2009 Sb. , s úč. 1.1.2010, částka 33/2009                                                   Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 89/2012 Sb. , s úč. 1.1.2014, částka 33                                                   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

                                                                  

  Dále se městský obvod řídí vydanými právními předpisy města, jimiž jsou:

  Statut města Ostravy

  Vyhlášky statutárního města Ostravy

  Nařízení statutárního města Ostravy

 14. 16. Seznam organizací

   

  Mateřská škola Ostrava - Martinov, příspěvková organizace
  Martinovská 3154, 72300 Ostrava-Martinov

  Telefon: 596 941 223

   

  IČO:       71004629

  DS:        ur7kwbj

   

  web:      www.msmartinov.cz

  E-mail: ms.martinovE-mailseznam.cz
 15. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Městský obvod Martinov nemá licenční smlouvu podle § 46 a násl. autorského zákona.

 16. II. Informace zveřejňované podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

  V souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 , zpřístupňuje městský obvod Martinov informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými úseky městského obvodu Martinov. Podle ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 17. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  S účinností od 1. 9. 2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

  Dle ustanovení § 13 odst. 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších přepisů má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

 18. IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
  • Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava si zvolilo Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona.
 19. V. Daňová informační schránka

  Městský obvod Martinov tímto informuje daňové subjekty, že orgány Magistrátu města Ostravy respektive městského obvodu, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu §69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

 20. 15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

  kopie listiny

  černobílý

  černobílý

  barevný

  barevný

  1 strana A4

  jednostranný tisk   1 Kč

  oboustranný tisk   2 Kč

  jednostranný tisk   4 Kč

  oboustranný tisk 7 Kč

  1 strana A3

  jednostranný tisk   2 Kč

  oboustranný tisk   3 Kč

  jednostranný tisk   8 Kč

  oboustranný tisk 14 Kč

  Skenování dokumentu

  1 strana A4 1 Kč

  1 strana A3 2 Kč

   

   

  technické nosiče dat: CD disk

  5 Kč

   

  poštovné

  Dle sazebníku poštovních služeb

  osobní náklady za mimořádně rozsáhlé   vyhledávání informací

  263 Kč za každou započatou hodinu

  výše licenční odměny za oprávnění užít   informaci

  není-li výše určena zvláštním právním   předpisem, určí se její výše   podle předchozích odstavců tohoto   sazebníku

   

   

  1. Úhrada nákladů

  1) Poskytovatel je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

  2) Pro úhradu nákladů spojených s poskytováním informací platí:

  a) pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 200,-- Kč, budou informace poskytnuty bezplatně

  b) pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada i když tato nepřesáhne částku 200,-- Kč

  c) pokud předpokládané náklady spojené s poskytnutím informací budou vyšší než 500,-- Kč, bude vyžadována záloha ve výši 50% předpokládaných nákladů

  d) úhradu je možno zaplatit v hotovosti osobám pověřeným přebíráním plateb v hotovosti, poštovní poukázkou na účet městského obvodu Martinov nebo převodem z účtu vedeného u peněžního ústavu na účet městského obvodu Martinov, a to vždy před předáním informací, výjimečně lze informace doručit žadateli na dobírku.

  Tento sazebník byl schválen radou městského obvodu dne 21.5.2018 usnesením číslo 904/81.