Zrušení trvalého pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zrušení trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje místa trvalého pobytu na písemnou žádost oprávněné osoby, pokud zaniklo užívací právo občana k objektu a pokud občan tento objekt neužívá.

  O žádosti vede úřad (správní orgán) správní řízení, ve kterém zjišťuje současné splnění uvedených podmínek.

  Je-li údaj o místu trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o zrušení údaje místa trvalého pobytu podává vlastník objektu nebo jeho vymezené části, nebo ten, kdo je oprávněn užívat byt, tedy nájemce. Tato osoba musí být starší 18 let, způsobilá k právním úkonům. Pokud je  uvedených osob více, např. manželé, společní nájemci bytu, sourozenci,  společní vlastníci domu, žádají o zrušení společně s tím, že vyberou  společného zástupce, kterého v žádosti zmocní k zastupování v celém  rozsahu správního řízení (nepožaduje se úředně ověřený podpis).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro zrušení údaje místa trvalého pobytu stanoví zákon o evidenci obyvatel v § 12. Pro zrušení trvalého pobytu se  musí prokázat současné splnění dvou podmínek, a to zaniklo-li užívací  právo občana k domu nebo bytu a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho  vymezenou část. Při vyřízení žádosti postupuje správní orgán dle správního řádu a  účastníky řízení jsou žadatel a ten, komu má být údaj o místu trvalého  pobytu zrušen. Pokud nejsou stanovené podmínky pro zrušení trvalého pobytu splněny obě  současně nebo se je nepodařilo prokázat, rozhodne správní orgán o tom,  že se žádosti nevyhovuje. Pokud se žadatel rozhodne vzít svou žádost zpět, může dojít k zastavení správního řízení.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu ohlašovně, v jejímž územním obvodu má být trvalý pobyt zrušen.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se podává u příslušného obecního úřadu. Příslušnost obecního úřadu se řídí místem trvalého pobytu občana, jemuž se ruší trvalý pobyt.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Martinov, I. patro, kanc. úseku sociálního (v nepřítomnosti úsek vnitřních věcí)

  Úřední hodiny: Po a St 8.00 -12.00 a 13.00-17.00 hod

  Bc. Irena Chaloupková
  pracovník úseku sociálního
  599423102
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K žádosti o zrušení údaje místa trvalého pobytu je potřeba doložit doklady osvědčující, že:

  • žadatel je oprávněn k podání žádosti, jestliže je  vlastníkem domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo  darovací smlouva s doložkou právní moci vkladu do katastru nemovitostí)  nebo, že je oprávněn užívat byt (nájemní smlouva, dohoda o užívání bytu,  aj.),
  • odpůrci zaniklo právo byt užívat (pravomocný rozsudek  soudu o zrušení společného práva k nájmu bytu, dohoda bývalých manželů,  pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, přechod nájmu, atd.),
  • odpůrce dům, byt nebo jejich vymezenou část neužívá (tuto skutečnost uvedou účastníci řízení do protokolu při ústním jednání, popřípadě ji mohou potvrdit svědci).

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování žadatele,
  • označení správního orgánu, jemuž je určena,
  • uvedení věci, které se týká (žádost o zrušení údaje místa trvalého pobytu),
  • jméno,  příjmení,  datum  narození  osoby,  které  má  být  trvalý  pobyt  zrušen,  popřípadě,  jestli je žadateli známo, kde se jmenovaný zdržuje,
  • přesná adresa trvalého pobytu, na které má být údaj uvedené osobě zrušen,
  • důvod žádosti,
  • co se navrhuje,
  • podpis žadatele. 

  Žádost o zrušení údaje místa trvalého pobytu - pokud žádá fyzická osoba.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel navrhovatel uhradí správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou osobu (dle sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, část I., položka 2, písmeno d).

  Stanovený poplatek je splatný při podání návrhu nebo později, vždy však před provedením úkonu.

  Správní poplatek lze uhradit v hotovosti při podání návrhu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro  vyřízení žádosti  o zrušení údaje místa trvalého pobytu je správním řádem stanovena na 30 dnů, ve složitějších případech až na 60 dnů a i tuto lhůtu je možno podle potřeby prodloužit.

  O  prodloužení   lhůty  po  zvážení  důvodů  rozhoduje  nadřízený  správní   orgán  (Magistrát  města  Ostravy). To, že byla lhůta  pro vydání rozhodnutí prodloužena, dá správní orgán na vědomí všem účastníkům řízení.

  V případě přerušení řízení lhůty neběží.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Pokud  žádost  podává majitel domu či  bytu, je  účastníkem  řízení  kromě  odpůrce i nájemce  vymezené  části   domu nebo bytu, kde byl ten, komu má byt trvalý pobyt zrušen, přihlášen.

  Jestliže  je    více   nájemců   nebo   vlastníků   nemovitosti   a  o  zrušení  údaje   místa   trvalého pobytu požádal  jen jeden z nich, pak jsou účastníky řízení i ostatní (pokud jsou žadateli známi, měl by je uvést v žádosti - nejlépe, když však píší žádost společně a dohodnou se na společném zástupci).

  Svědek není účastníkem řízení.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Hlavní zásadou správního řízení je spolupráce účastníka řízení se správním orgánem.

  Účastník řízení:

  • doplní neúplné podání ihned po výzvě správního orgánu,
  • dostaví se k ústnímu jednání,
  • uvede pravdivě všechny skutečnosti potřebné k objasnění záležitosti,
  • doloží potřebné doklady a nic nezatají,
  • navrhne důkazy a svědky,
  • přebírá písemnosti, které se doručují do vlastních rukou.

  Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu jeho trvalého pobytu.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Od 1. 1. 2006 je možno podání učinit i v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

  Podání  učiněné  dálnopisem, faxem a veřejnou  datovou sítí bez zaručeného elektronického podpisu je možné za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno osobně nebo doplněno písemně nebo ústně do protokolu.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Podmínky pro zrušení stanoví:

  Zákon  č. 133/2000 Sb.,  o  evidenci  obyvatel  a  rodných  číslech  a o  změně  některých  zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhláška č. 296/2004 Sb., k zákonu o evidenci obyvatel.

  Postup při vedení řízení stanoví:

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že:

  • se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu k správnímu orgánu,
  • ruší přes předchozí napomenutí pořádek,
  • bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny, nebo provedení ohledání,

  může správní orgán uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

  Toho, kdo hrubě ruší pořádek, může správní orgán také vykázat z místa jednání.

  Přestupku se  dopustí  ten, kdo  úmyslně  uvede  nesprávný  nebo neúplný údaj správnímu orgánu, anebo mu požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést, nebo za účelem získání neoprávněné výhody.

  Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Pokud požádáte o zrušení údaje místa trvalého pobytu osobě, která se u Vás nezdržuje a Vaší žádosti bude vyhověno, pak s rozhodnutím o zrušení údaje o místu trvalého pobytu s vyznačenou právní mocí takové osobě, budete bez problémů čelit návštěvě exekutora nebo policie, provedete odhlášení z úhrad za odvoz odpadů a ze služeb spojených s užíváním bytu.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  09.10.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno