Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb

 2. Základní informace k životní situaci

  Prvním krokem procesu povolení stavby je vydání územního rozhodnutí. Podle záměru se jedná o:

  -        rozhodnutí o umístění stavby

  -        rozhodnutí o změně využití území

  -        rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

  -        rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

  -        rozhodnutí o ochranném pásmu

  Dále může následovat (u obecného stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace):

  ohlášení stavby, stavební povolení, oznámení posuzované stavby autorizovaným inspektorem, povolení změny stavby před jejím dokončením, povolení zkušebního provozu, povolení předčasného užívání stavby, vydání kolaudačního souhlasu, vydání kolaudačního rozhodnutí, změna v užívání stavby, odstranění stavby

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o územní rozhodnutí a ostatní rozhodnutí a povolení může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh.

 5. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Martinov, úsek stavební úřad, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava 23.

 6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách  na Úřadě městského obvodu Martinov, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava 23, v kancelářích stavebního úřadu, v přízemí budovy radnice, který je obecným stavebním úřadem a zároveň speciálním stavebním úřadem pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace.

  Ing. Martin Hrnčíř
  pracovník stavebního úřadu
  599423109
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře dle vyhlášky č. 503/2006Sb.,

   

  Příloha 1 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

  Příloha 2 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

  Příloha 3 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

  Příloha 4 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

  Příloha 5 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

  Příloha 6 - Žádost o vydání společného povolení

  Příloha 7 – Oznámení záměru

  Příloha 8 - Ohlášení stavby

  Příloha 9 - Žádost o stavební povolení

  Příloha 10 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

  Příloha 12 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

  Příloha 13 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby

  Příloha 14 - Oznámení změny v užívání stavby

  Příloha 15 - Ohlášení odstranění

  Příloha 16 - Společné oznámení záměru

  Formuláře lze stáhnout zde:

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky jsou stanoveny vyhláškou č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů činí lhůta u správních řízení stavebního úřadu 60 dnů od zahájení řízení. 

 11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 12. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 13. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Veškeré právní předpisy týkající se této životní situace jsou uvedeny v bodě "Podmínky a postup pro řešení životní situace".

 14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí může podat účastník řízení odvolání v 15-ti denní lhůtě ode dne doručení. Odvolání se ve věcech obecného stavebního úřadu podává k Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení stavebně správnímu a ve věcech speciálního stavebního úřadu pro komunikace k Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy, ve všech případech prostřednictvím stavebního úřadu Úřadu městského obvodu Martinov. Počet vyhotovení odvolání musí být shodný s počtem účastníků řízení uvedených v  rozhodnutí. Odvolání se podává běžnou formou dopisu, ve kterém by měly být základní údaje, tj. kdo odvolání podává, proti kterému rozhodnutí (číslo rozhodnutí, datum vydání, číslo jednací) a z obsahu musí být zřejmý důvod odvolání. Postup se řídí § 81 až § 93 správního řádu.

  V rámci mimořádných opravných prostředků lze:

  • podat podnět na přezkoumání pravomocného rozhodnutí. Podnět k němu podává účastník řízení nebo ten, kdo se domnívá, že rozhodnutí vydané správním orgánem je v rozporu s právními předpisy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci. Postup se řídí § 94 až § 99 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • obnovit řízení, v němž bylo pravomocně rozhodnuto. Řízení o obnově se vede buď k žádosti účastníka řízení nebo z úřední moci, jestliže nastaly důvody vyjmenované v § 100 odst. 1 správního řádu. V řízení postupuje správní orgán podle ustanovení § 100 a 102 správního řádu. V první fázi správní orgán rozhoduje o tom, zda obnovu řízení povolí, resp. nařídí. Je-li obnova povolena (nařízena), je vedeno nové řízení. Novým rozhodnutím se původní rozhodnutí ruší.
 15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce jsou stanoveny  v  zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 17. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Na územní rozhodnutí zpravidla navazuje vydání několika stavebních povolení podle druhu a rozsahu stavby. Jedná se o stavební povolení vydávaná obecným stavebním úřadem (pozemní stavby a inženýrské sítě s výjimkou vodovodů a kanalizací) a speciálními stavebními úřady pro stavby vodní, dopravní, drážní a letecké. V řízeních u speciálních stavebních úřadů je stavebník povinen prokázat splnění podmínek vydaného územního rozhodnutí ve smyslu § 15 stavebního zákona. O ověření splnění podmínek územního rozhodnutí je nutno požádat u stavebního úřadu, který vydal územní rozhodnutí. Podkladem pro ověření je dokumentace pro stavební řízení, popřípadě písemné prohlášení stavebníka, že splnil jednotlivé podmínky územního rozhodnutí.  

 18. Popis byl naposledy aktualizován

  11.01.2022

 19. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno