Provozní řád

Víceúčelové sportovní hřiště Martinov

Vydáno dne: 7. června 2010

Čl. 1 Využívání hřiště

1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je SMO – Městský obvod Martinov.

2. Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových skupin. Jedná se zejména o malou kopanou, házenou, košíkovou, odbíjenou, nohejbal, florbal a tenis.

3. Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupiny osob po dohodě se správcem hřiště . Ta zajišťuje kontrolu provozu, dodržování provozního řádu, zapůjčení a vrácení zařízení pro tenis, volejbal apod.

4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu. Po celou dobu užívání hřiště dbá bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku.

5. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce nebo provozovatele hřiště a ustanovení tohoto provozního řádu.

 

Čl. 2 Provoz a správa hřiště

1. Provoz víceúčelového sportovního hřiště pro veřejnost je celoroční.

2. Denní provozní doba využívání víceúčelového sportovního hřiště je:

PO - NE 8.00 - 21.00 hod.
Po dobu, co nebude hřiště provozováno, bude uzamčeno.

Za snížené viditelnosti správce hřiště rozsvítí osvětlení hřiště a je rovněž zodpovědný za vypnutí osvětlení.

Od 19.00 hod. je nutno provoz na hřišti ztišit s ohledem na blízkost obytných domů.

Nesmí se používat tvrdý míč na kopanou z důvodu dunění mantinelů.

Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory

3. Uživatelé hřiště si mohou u správce hřiště vypůjčit sportovní potřeby sportoviště, které musí po ukončení nájmu nepoškozené vrátit správci hřiště. Ten, kdo si pronajal hřiště, je plně zodpovědný za provoz sportoviště i za zapůjčené sportovní potřeby.

4. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit a nebo zcela zrušit provoz.

5. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci hřiště.

 

Čl. 3 Poplatek za pronájem hřiště

Po - Pá 300,-- Kč/hod.

So - Ne 300,-- Kč/hod.

Celodenní pronájem 1.500,- Kč

Bude-li žadatel žádat pronájem na dobu 10 hodin a více, považuje se jako celodenní pronájem (platí i pro občany s trvalým pobytem v MOb Martinov)

Mateřská škola zdarma

Hřiště se může pronajat nepřetržitě max. na 2 dny (48 hodin)

Ceny pronájmu jsou uvedeny včetně DPH.

Kontrolu tohoto ustanovení provádí provozovatel nebo správce hřiště.

 

Čl. 4 Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování sportovní plochy.

2. Na víceúčelovém hřišti je zakázáno:

· odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

· vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi-kopačky (platí i pro kopačky s gumovými špunty), boty s hroty a boty s hrubou podrážkou (pouze v teniskách)

· manipulovat s ostrými předměty

· jezdit na kole, koloběžce, s kočárky, skateboardu, in-line bruslích a motorovými prostředky

· pobývání dětí do 12 let bez doprovodu osob starších 18-ti let

· vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu

· přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa

· konzumovat alkoholické nápoje a jídla všeho druhu

· používat sladké nápoje (Coca Cola, Sprite, Kofola, Juice atd.)

· vstupovat podnapilým osobám

· vstupovat s cigaretou, otevřeným ohněm

· vstupovat se zvířaty

· rozdělávat a manipulovat s ohněm v celém areálu

· odhazovat žvýkačky a cigaretové nedopalky na povrch hřiště, plivat

· úmyslně prudce odrážet míče o mantinel z bezprostřední blízkosti včetně poškozování sítí

3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám.

4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí.

5. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

6. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí nájemců.

 

Čl. 5 Další ustanovení

1. Při nedodržení tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou oprávnění pracovníci informovat policii.

2. Tento provozní řád schválila Rada MOb Martinov usnesením č. 1067/80 dne 7. června 2010 a provozní řád i jeho případné změny, budou vyvěšeny na webových stránkách MOb Martinov.

 

Důležitá telefonní čísla:

Evropské číslo tísňového volání 112

Hasiči 150

Rychlá záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie 156

Starosta MOb Martinov 724 181 321

Správce hřiště 552 319 783