Informace k zápisům do Mateřské školy Ostrava - Martinov

14/3 2023

Zápis do Mateřské školy Ostrava - Martinov na školní rok 2023/2024 proběhne dne 04.05.2023 v době od 7:00 - 13:00 hodin.

Informace k zápisům do Mateřské školy Ostrava - Martinov

Předpokládaný počet volných míst k přijetí: 3

S sebou:

 • řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s potvrzením dětského lékaře (ke stažení od 20.4.2023 na portále předškolního vzdělávání)
 • vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře - očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2023 plnit povinné předškolní vzdělávání)
 • rodný list dítěte, místo trvalého pobytu dítěte
 • OP zákonného zástupce

_______________________________________________________________


Spádovost

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.


Postup a veškeré informace k průběhu zápisů naleznete na portále předškolního vzdělávání od 20.04.2023:

https://ms.ostrava.cz

_______________________________________________________________


Zápis pro cizince:

Termínem zápisu do Mateřské školy Ostrava - Martinov na školní rok 2023/2024 pro cizince* dle zákona č. 20/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 62/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cizince“) je 06.06.2023 v čase od 8:00 do 10:00 hodin.

S sebou:

 • řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s potvrzením dětského lékaře (ke stažení od 20.4.2023) - належним чином заповнена Заява про вступ до дошкільної освіти з довідкою педіатра (завантажити з 20.4.2023) na portále předškolního vzdělávání),
 • vízový doklad dítěte/ Візовий документ дитини,
 • doklad, z něhož vyplývá oprávnění dítě zastupovat/ документ, що дає право представляти дитину,
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)  / місце проживання дитини для визначення зони водозбору (наприклад, договір оренди, підтвердження проживання),
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let)/ підтвердження педіатром з Чеської Республіки про обов'язкову вакцинацію, імунітет або протипоказання (не поширюється на дітей, які здобувають обов'язкову дошкільну освіту, тобто вони досягли віку 5 років станом на 31 серпня 2022 року).

* cizinec = výlučně osoba, které byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Daná osoba se prokáže vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. Případně osoby, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství, není-li v konkrétním případě v zákoně výslovně uvedeno jinak.

_______________________________________________________________


Zápis na prázdninový provoz pro školní rok 2022/2023:

Termínem zápisu do Mateřské školy Ostrava - Martinov na prázdninový provoz je 09.05.2023 v čase od 07:00 do 10:00 hodin. Prázdninový provoz bude probíhat v průběhu celého měsíce července 2023.

S sebou:

 • řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s potvrzením dětského lékaře (ke stažení od 20.4.2023 na portále předškolního vzdělávání), do žádosti uveďte přesný termín požadované docházky
 • nebo kopii aktuální Žádosti o přijetí z MŠ, kde dítě dochází,
 • rodný list dítěte, místo trvalého bydliště dítěte
 • OP zákonného zástupce