Obecné informace pro uchazeče o zaměstnání

Zaměstnání

Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) je statutární město Ostrava – Městský obvod Martinov jako zaměstnavatel povinno obsazovat pracovní místa, jejichž náplní je výkon správních činností (tzv. úřednická místa) v rámci Úřadu městského obvodu Martinov zásadně na základě výběrových řízení. Výběrové řízení je nezbytným předpokladem pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka či vedoucího úředníka. Výběrová řízení jsou vyhlašována oznámením na úřední desce a současně prostřednictvím internetu (www.martinov.ostrava.cz – v sekci odkaz „volná místa“). Podmínkou účasti uchazeče o zaměstnání ve výběrovém řízení je podání přihlášky do konkrétního vyhlášeného výběrového řízení a splnění dalších požadavků zákona ve vyhlášení výběrového řízení uvedených.

Pouze výjimečně, a to při splnění podmínek daných zákonem, lze tzv. úřednická místa obsazovat i bez konání výběrového řízení (zejména se jedná o zástup za dlouhodobě nepřítomného zaměstnance). V tomto případě je však možno uzavřít pracovní poměr pouze na dobu určitou. Bez výběrového řízení se obsazují i ta pracovní místa, jejichž náplní není výkon správních činností ve smyslu zákona. Volná pracovní místa, jejichž obsazení nepodléhá režimu výběrového řízení, jsou průběžně, dle potřeby zaměstnavatele, zveřejňována rovněž prostřednictvím internetu (viz. výše) včetně bližších požadavků.

Pokud se uchazeč rozhodne podat přihlášku do výběrového řízení v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím datové schránky, bude muset přesto některé zákonem požadované přílohy (výpis z rejstříku trestů, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a v případě výběrového řízení na pozici vedoucího úředníka i negativní lustrační osvědčení, bude-li vyžadováno) doručit vyhlašovateli poštou nebo osobně na podatelnu Úřadu městského obvodu Martinov.

Přihlášku do výběrového řízení lze stáhnout zde .

Aktuální výběrová řízení - ÚMOb Martinov

Aktuální výběrová řízení - jiné úřady