Ztráty a nálezy

S účinností od 1.1.2014 se právní úprava nálezů řídí ustanoveními § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Byla-li věc nalezena na území statutárního města Ostravy-městského obvodu Martinov (MOb Martinov) a nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález MOb Martinov; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Nálezci, který nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti, nenáleží úhrada a nálezné, ani nemůže nález užívat nebo nabýt k němu vlastnické právo. Tím není dotčena jeho povinnost nahradit škodu.

MOb Martinov vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá MOb Martinov včetně plodů a užitků a po odečtení nákladů a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, MOb Martinov nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.
Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, MOb Martinov nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.

Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník.                                                             

Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. 

Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci a předložit průkaz totožnosti.

Kontaktní osobou MOb Martinov ve věcech ztrát a nálezů je Izabela Plavcová, telefon: 599 423 103, úsek vnitřních věcí.
V následujícím seznamu jsou uvedeny věci, které byly nalezeny na území statutárního města Ostravy-městského obvodu Martinov .