Symboly obvodu

Pečetě a symboly Martinova

Základem pečetě Martinova se stala symbolika, která se u dalších neměnila. Byl to svatý Martin dělící se o svůj plášť se žebrákem.

Nejstarší typař pečetidla Martinova pochází z roku 1722. Je oválný o výšce 23 mm a šířce 20 mm. Opis je lemovaný zevně linkou a zní: ,,GEMAIN INSIGEL DAS DORF MARTZINAV". Toto pečetidlo bylo užito 22. října 1722 a 21. května 1738 v Karolínském katastru.

Další pečetidlo, které je doloženo Josefským katastrem z roku 1790, je kulaté o průměru 27 mm a téměř s nečitelným opisem lemovaným vavřínovým věncem. Z opisu jsou patrná jen slova ,,SANCTUS MARTINUS".

Ve 20. letech 19. století disponovala obec ještě dalším typařem pečetě. Oválná pečeť o výšce 28 mm a šířce 27 mm měla německý opis lemovaný linkami ,,SIGILL DER GEMEINE MARTZSCHNAU". Výjev v pečetním poli je velmi detailně propracován svatý Martin sedící na vzpínajícím se koni, mečem rozsekává svůj plášť. Pod koněm leží žebrák, který v pravé ruce drží berlu a levou rukou smeká čepici. Z tohoto historického pečetidla vychází novodobý znak městského obvodu Martinov.

Znak zachycuje svatého Martina ve zlaté římské zbroji s červeným chocholem na hlavě, sedícího na stříbrném koni v poskoku. Svatý Martin rozsekává stříbrným mečem svůj červený plášť. Modrá barva štítu naznačuje příslušnost Martinova k Ostravě.

Jednou z prvních významných polistopadových změn po roce 1989 bylo vydání zákona č. 367/1990 sb. o obcích. Obce se staly všemi atributy právnickými osobami, včetně možnosti mít vlastní znak a prapor.
Rada města Ostravy udělila 11. dubna 1995 znak městskému obvodu Ostrava-Martinov. Znak vychází z obecní pečetě. Oproti nejpropracovanějšímu typáři z dvacátých let 19. století byl poněkud zjednodušen.

Znak má tuto podobu:

Znak

 

 

 

 

 

 

V modrém štítě na stříbrném koni v poskoku svatý Martin ve zlaté římské zbroji s červeným chocholem na hlavě rozsekávající stříbrným mečem svůj červený plášť.

Autorem ideového návrhu je PhDr. Antonín Barcuch, autorem výtvarného řešení je akademický malíř Milan Zezula.

Prapor má tuto podobu:

Vlajka

 

 

 

 

V averzu opakuje znak a reverzu je tvořen barevnými pruhy z barev znaku (červený, bílý a modrý). Poměr šířky k délce je 2:3.

22. října 1995 byly symboly Martinova spolu s obecní zvonicí-kapli vysvěceny. Svěcení na slavnosti, za velké účasti občanů, provedl mariánskohorský děkan Ivan Fišar.