Kalendárium

1424
První archívní materiály o Martinovu (založení vsi bylo pravděpodobně mnohem dříve). Prvním držitelem Martinova byl feudál Jan Jičínský z Kravař

1434
Martinov prodán rytíři Mikuláši Zajíčkovi z Hošťálkovic

1502
Martinov koupil majitel klimkovického panství Jan ze Šťávna.

1558
Štěpán z Vrbna odloučil Martinov od Klimkovic a připojil ho spolu s Pustkovcem k dobroslavickému panství, které patřilo Janu Cikánovi ze Slupska

1650
Podle knížecího rozkazu byl Martinov natrvalo vyloučen z dobroslavického panství a přisouzen Justině z Budgausenu, dědičce Baltazara Berneckera.

1698
Martinov postoupen Anně Františce Wipplarové (rod Wipplarů držel Martinov až do roku 1778).

1724
V kraji zuřil mor nebo černá smrt, jak lidé tuto zákeřnou nemoc nazývali. Nebylo léků, dostupné léky byly málo účinné. Nepomohlo ani zaklínání, kterému tehdy lidé hodně věřili.

1748
Bylo velmi deštivé léto, půda byla hodně promočená. Pšenici hodně poškodila plevel a sněť. V tomto roce se sklidilo jen o něco více obilí, než se zaselo.

1754
Byl proveden první soupis obyvatelstva

1780
27. února bylo v našem regionu pozorovatelné slabé zemětřesení, bez materiálních škod

1778
Martinov byl prodán majiteli Dobroslavic Josefu Wenegerskému

1780
Martinov s Pustkovcem, Děhylovem, Dobroslavicemi a Jilešovicemi byl připojen z hlučínské farnosti k farnosti plesenské (farnost plesenská, děkanství hlučínské, diecéze olomoucká).

1815
Martinov byl odloučen od Dobroslavic a prodán opavskému advokátu dr. Piatkovi, který byl švagr Josefa Czaderského.

1831
V širém okolí se vyskytla cholera. Lidé tuto nemoc léčili svérázným způsobem. Ručníkem dávali obklad nemocnému. Ručník močili do tekutiny tvořené pálenkou, octem, pepřem, hořčici a česnekem. K pocení nemocného využívali hořkého písku, popela nebo ječmene.

1843
Martinov byl připojen k Třebovicím hrabětem Jindřichem z Demblína. Ten pak prodal třebovický a martinovský statek Josefu Stonawskému.

1848
Od 1. února patřil Martinov k politickému okresu opavskému a soudnímu okresu klimkovickému.

1855
V tomto roce se v Martinově objevil první kovový pluh.

1865
V Martinově byla otevřena obecná (triviální) škola.

1896
3. května na valné hromadě byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Martinově, který při svém založení čítal 26 činných členů a jednoho přispívajícího. Největší zásluhu na založení sboru měl hostinský Jan Havlíček. SDH byl prvním spolkem ve vsi. Od 1. září byl Martinov vyčleněn z opavského hejtmanství (okresu) a přičleněn k hejtmanství bíloveckému. Sbor dobrovolných hasičů v Martinově zakoupil čtyřkolovou stříkačku od firmy Stejskal za 1760 zlatých.

1903
5. května byla slavnostně otevřena nová škola. Obecná škola byla dvoutřídní. Slavnostní otevření nové školy provedl plesenský farář Antonín Trnkal, který také provedl její vysvěcení. Byla založena obecní knihovna, která byla na počátku století jedinou kulturní institucí v obci. Toho roku daroval obci akademický spolek "Opavan" knihovnu čítající 26 svazků.


Knihy byly zapůjčované za poplatek 1 krejcar 2 haléře za jednu knihu.

1906
V lednu byl v obci založen první divadelní kroužek

1910
Obecní studna na návsi byla přebudována na vodní nádrž.

1919
V únoru byla v Martinově založena tělovýchovná jednota Sokol s počátečním počtem 50 členů.
20. června bylo založeno družstvo s oficiálním názvem "Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo Svoboda v Martinově". Při svém založení mělo družstvo 32 členů. Ředitelem družstva byl Ondřej Besuch. Záležitosti družstva spravovala dozorčí rada a předsednictvo. První dva rodinné domky postavilo družstvo již v roce 1921 nákladem 468 tisíc korun.

1920
V obci byla založena druhá tělovýchovná jednota - Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ).

1921
V únoru proběhlo sčítání lidu. V Martinově žilo 731 obyvatel, z toho 384 žen (678 Čechů, 51 Poláků, 2 Němci).

1923
Samostatné levé křídlo Čsl. sociálně demokratické strany vytvořilo novou stranickou organizaci KSČ.
Dvoutřídní obecná škola byla rozšířena na třítřídní.
Na pokyn Zemské správní komise pro Slezsko v Opavě vysadila obec podél silnice od panského dvora ke škole a od hasičského skladiště až na hranici s Děhylovem (k lesíku Obecník) 180 slív. Slívy byly vysazeny po obou stranách silnice ve dvacetimetrových vzdálenostech.

1924
Mezi členy místních dobrovolných hasičů bylo založeno sdružení "Hasičská svépomoc", která v samém počátku měla 27 členů (Na konci roku již sdružení čítalo 40 členů). Na vlastním pozemku a na vlastní náklady postavil místní hostinský Viktor Závodský obecní váhu, ač obecní zastupitelstvo na obecní váhu založilo vkladní knížku s vkladem 2 tisíce korun.

1925
V tomto roce byla provedena elektrifikace obce. V červnu byl elektrický proud zaveden do 12 rodinných domků. Proti elektrifikaci proběhla podpisová kampaň a bylo získáno celkem 38 podpisů. V říjnu se začalo s vybudováním veřejného osvětlení. Prvních 10 míst bylo osvětleno v prosinci.

1927
Bylo provedeno spojení Svobody s okresní silnicí. Nově upravená cesta byla čtyři metry široká a byla vysypána škvárou.

1928
1. července byl Martinov na žádost občanů připojen k okresu Hlučín.

1930
Masarykova liga v Třebovicích uspořádala 5. října v Martinově letecký den za účasti okolo 5000 lidí ze širokého okolí. Dva letouny prováděly pro obecenstvo vyhlídkové lety za 50 korun.

1931
5. dubna zahájil provoz autobusovou dopravou na trati Plesná - Dobroslavice - Děhylov - Martinov - Třebovice - Ostrava plesenský obuvník Ludvík Stařinský. V tomto roce byla postavena zděná zvonice o rozměrech 4 x 5 m, nákladem 17.707,40 korun. Plány a výstavbu provedl stavitel Vojtěch Hrubý z Dolní Lhoty. Od 144 dobrovolných dárců bylo na zvonici vybráno celkem 2.388 korun. Slavnostní otevření zvonice se uskutečnilo 6. září.

1938
10. října se stal Martinov součástí Sudetské župy.

1939
2. října byl zaveden přídělový systém v zásobování obyvatelstva potravinami.

1945
28. dubna byl Martinov osvobozen Sovětskou armádou. V den osvobození byl v obci ustaven revoluční národní výbor pod vedením jeho předsedy Ladislava Chmury. 14. listopadu byla v obci založena místní organizace Československé strany národně socialistické. Zakládajícími členy byli: Oldřich Holuša, Ema Holušová, Josef Reder, Ladislav Pyš a Františka Závodská. 22. prosince sehráli místní divadelní ochotníci v sále u Besucha první poválečné divadelní představení operetu "Pod našimi okny".Místní národní výbor v Martinově existoval od 28. dubna 1945 do 30. června 1960. Za tuto dobu stáli v jeho čele tito předsedové MNV: Ladislav Chmura, Augustin Pyš, Josef Gusty, Josef Kuchař a Antonín Vraník. 1949 Podle zákona č. 142/1949 Sb., byl Martinov odloučen od okresu Hlučín a byl připojen k okresu Ostrava. 8. května byl v Martinově založen "Divadelní ochotnický spolek Julius Fučík", který čítal 29 členů. Předsedou spolku byl Oldřich Vencel. 4. ledna byl při místní osvětové radě založen dramatický odbor, který řídil veškerou kulturně výchovnou činnost v obci. 30. října se v sále u Besucha uskutečnilo pod záštitou KNV Ostrava slavnostní otevření nového jeviště, o které se především zasloužili členové Divadelního ochotnického spolku Julius Fučík. Při slavnostním otevření jeviště se uskutečnilo divadelní představení hry Vojnarka. V tomto roce v letních měsících byla poprvé provedena první nejnutnější oprava zvonice, postavená v roce 1931 a částečně zničená v době války. Náklad na opravu činil 10.000 korun. 18. září 1949 sehráli členové divadelního spolku v sále u Besucha divadelní hru ,,MATKA".

1950
V obci bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo. Prvním předsedou družstva byl Petr Vřesňák. Při svém založení družstvo hospodařilo na 80 ha zemědělské půdy.

1951
6. května oficiálně ukončil činnost samostatného spolku Divadelní ochotnický spolek Julius Fučík na základě rozhodnutí vyšších orgánů.

1953
1. - 4. června se prováděla výměna peněz v rámci měnové reformy. Tímto datem byl zrušen lístkový systém zavedený v době druhé světové války. V Martinově byla založena místní organizace ČsČK. Prvním předsedou organizace byl Zdeněk Gardelka, který organizaci vedl až do roku 1963.

1954
V tomto roce byly vypracovány investiční úkoly výstavby Potravinářských závodů Martinov, potravinářského gigantu, který nahradil drobné výrobny v rajónu Ostravy.

1955
V radě MNV bylo rozhodnuto, že pro nevyhovující podmínky v stávajícím hasičském skladišti a pro jeho chatrný stav nebude provedena jeho další oprava, ale že se postaví nová hasičská zbrojnice.

1956
V prosinci byla zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice vykopáním vápenky a zhašením potřebného vápna na stavbu. Stavba se realizovala na pozemku pana Závodského. Místní sbor dobrovolných hasičů obdržel od ONV v Ostravě přenosnou motorovou stříkačku PS 8.

1957
20. května vládním nařízením č. 9/1957 Sb., došlo k vytvoření okresu Ostrava-venkov, jež spravoval 28 obcí, včetně Martinova.

1959
15. července byla ukončena výstavba hasičské zbrojnice, kterou provedli zedníci ze stavebního učiliště z Mariánských Hor. 23. srpna byla zbrojnice slavnostně otevřena a předána svému účelu.

1960
K 1. červenci byl zrušen okres Ostrava-venkov a Martinov spolu s Bartovicemi a Hrabovou se stal místní části Ostravy. Spolu s Pustkovcem, Třebovicemi, Porubou, Svinovem vytvořil správní územní obvod Ostrava-Poruba (Ostrava 8) řízen Obvodním národním výborem v Ostravě-Porubě. 1. červencem byl v obci zrušen místní národní výbor a občanské záležitosti v obci vyřizoval občanský výbor, jehož prvním předsedou byl horník Antonín Vraník, do té doby vykonávající funkci předsedy MNV v Martinově. V tomto roce byla započata výstavba Potravinářských závodů Martinov. Výstavbu na ploše 20 ha (Dlouhý díl) provedly Průmyslové stavby Gottwaldov (Zlín). Dodavatelem technologického vybavení byl Chepos Brno.

1961
12. října byla na ustavující schůzi konané v pohostinství u Besucha založena místní organizace Čs. zahrádkářů a ovocnářů. V tomto roce byl ve vsi založen Klub důchodců. V obci žilo 710 obyvatel.

1963
17. října jako první z komplexu Potravinářských závodů Martinov byly uvedeny do provozu mrazírny.

1964
Na Svobodě bylo zbudováno dětské hřiště, které postupně bylo vybaveno prolézačkami, houpačkami, fotbalovými brankami a asfaltovým tanečním parketem. Na martinovském katastru byla zahájena výstavba Ústředních dílen Dopravního podniku města Ostravy.

1965
V obci byla provedena výstavba veřejného vodovodu a kanalizace povrchových vod. Obec byla připojena na městskou vodovodní síť, zásobovanou vodou z Kružberské přehrady.

1967
Byla provedena generální oprava zvonice. Na její opravu přispěl ObNV Poruba částkou 5.000,-- Kčs. Z finančních darů bylo získáno 3.395,-- Kčs.

1968
28. října proběhla v hasičské zbrojnici za účasti 41 občanů včetně dětí malá slavnost k 50. výročí vzniku ČSR. Při této příležitosti byla před zbrojnici vysazena lípa.

1971
V listopadu se uskutečnila další územní reorganizace. Město Ostrava bylo rozděleno na čtyři obvody. Martinov se stal součástí městského obvodu Ostrava 4 spolu s Porubou, Svinovem, Pustkovcem a Třebovicemi. V martinovském masokombinátu byla dána do provozu balící linka Filutex k drobnému spotřebitelskému balení masa.

1972
8. - 9. prosince se zúčastnili mladí požárníci (hasiči) z Martinova jako reprezentanti ČSR II. sjezdu Svazu požární ochrany v Praze, kde jménem všech mladých požárníků z ČSR pronesli delegátům sjezdu zdravici (Oldřiška Hajduková).

1973
V říjnu proběhly v martinovském masokombinátu oslavy desátého výročí od zahájení provozu. Vedoucí pracovníci včele s podnikovým ředitelem Jiřím Salomonem a ředitelem závodu Radko Pastorem zhodnotili desetiletou práci podniku a jeho úspěchy.

1974
Provedena plynofikace Svobody (dnes ulice Na Svobodě). Provedena generální oprava komunikace přes obec (dnes Martinovská ulice). Po celé délce ulice byl položen asfaltový koberec s vybudováním chodníku po levé straně silnice směrem k Plesné. Generální oprava byla provedena s vyloučením jakékoliv dopravy přes vesnici. 19. září byl proveden demoliční odstřel budovy "staré školy" č. pop. 60. Na jejím místě byla v letech 1976 - 1978 vybudována v akci "Z" prodejna potravin. V říjnu se v budově bývalé obecné školy uskutečnila výstava dostupných dokumentů, nářadí a náčiní k 550. výročí založení Martinova. Výstavu navštívilo 671 dospělých a školní mládeže. Byla dokončena rekonstrukce kanalizace v horní části obce na "staré cestě" (dnes Kamenná ulice). JZD Martinov se stalo součásti zemědělského komplexu JZD Ostravan se sídlem v Klimkovicích.

1978
Začala výstavba budovy mateřské školy, který byla budována jako závodní mateřská škola Masokombinátu Martinov (dnes budova ÚMOb Martinov). Stavba byla ukončena v roce 1981.

1982
4. ledna byl zahájen provoz (závodní) mateřské školy v nové budově. Ve školním roce 1981/82 bylo v mateřské škole zapsáno celkem 70 dětí (2 třídy). Ředitelka MŠ - Zdeňka Otisková. Učitelky - Marta Kaštovská, Sylva Fešárková, Drahomíra Košařová.

1983
Ve školním roce 1982/83 vzhledem k nenaplněnosti MŠ byly děti do Martinova dováženy z Ostravy-Fifejd v počtu šedesáti. Zapsáno bylo 126 dětí (3 třídy, z nichž první třída nejmenších dětí měla 2 oddělení).

1985
Ve školním roce 1984/85 bylo v MŠ zapsáno 60 dětí (2 třídy). V jarních měsících většina dětí prodělala zarděnky.

1989
144 bytových jednotek na ulici U Dílen od začátku roku dostává teplo a teplou vodu parovodem ze třebovické teplárny, prostřednictvím přípojky původně vybudované pro Masokombinát Martinov a Dílny dopravního podniku města Ostravy.

1990
Obyvatelstvo: počet 1109 obyvatel (0,3% podíl Martinova na zalidnění Ostravy). Průměrný věk 34,3 let. Od 24. listopadu podle zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, se Martinov stal samostatným městským obvodem města Ostravy. 4. prosince byl starostou obvodu zvolen Josef Plaček. Obvodní zastupitelstvo je patnáctičlenné, obvodní rada pětičlenná. Byla provedena rekonstrukce budovy bývalé obecné školy č. pop. 80 na Martinovské ulici firmou Martek, která v budově podniká.

1991
1. dubna začalo přebírání státní správy z Obvodního národního výboru v Porubě (odbor finanční, zdravotní, organizační, vnitřní, místního hospodářství a stavební). 29. srpna navštívil městský obvod Martinov v lokalitě skladu Drogerie a Textil Ostrava (dnes velkosklad Hruška) premiér ČR Petr Pithard spolu s primátorem města Ostravy Ing. arch. Smejkalem. V září byla provedena oprava hasičské zbrojnice a zvonice. Obvodní zastupitelstvo uvolnilo na úhradu provedených prací 10.000 korun V září byla započata výstavba nové prodejny pekárenských výrobků v areálu Potravinářských závodů Martinov. Prodejna byla otevřena 15. června 1992. Budova bývalé závodní mateřské školy byla bezúplatně převedena do správy městského obvodu v Martinově V rodinném domu Václava Besty byla v září zřízena "Hospůdka U Bestů", v té době jediná v obvodě V rodinném domku Karla Havránka v ulici Na Svobodě byl na podzim zřízen obchod se smíšeným zbožím (zrušen v roce 1998). 15. listopadu byla uvedena do provozu prodejna masa a masných výrobků v areálu Potravinářských závodů Martinov. Supermarket byl uveden do provozu za přispění zahraniční firmy "Laska", která dodala vybavení interiéru. Byla vybudována zastávka autobusové linky č. 51 "U Hůry". Kolaudace se uskutečnila v dubnu 1992. Došlo k zaslepení ulice Na Svobodě v její horní části v důsledku zvětšujícího se počtu automobilů, které ulicí projížděly, a to nejen osobních.

1992
V létě v rodinném domě č. pop. 3146 na Předních padělkách byla otevřena restaurace zahradního typu "U Kupků".
V dubnu byla vybudována plynofikace vsi, na kterou bylo z ekologické miliardy uvolněno 7 milionů korun. Výstavbu provedla firma Homola z Krásného Pole.
1. července byla v administrativní budově Masokombinátu Martinov otevřena Česká pošta v nových prostorách
Obchod s potravinami ve vsi získal v privatizaci za 5 milionů korun pan Bombač z Ostravy-Pustkovce. Masokombinát Martinov se stal akciovou společností. Generálním ředitelem společnosti se stal MVDr. Zdeněk Galíček, dosavadní ředitel firmy.

1993
V březnu byl proveden odprodej domu č. pop. 3145 na Martinovské ulici za zůstatkovou cenu 600 tisíc korun současným nájemcům V srpnu byla vybudována nová ordinace všeobecného lékaře v budově obvodního úřadu. Na rekonstrukci uvolnil obvodní úřad 53 tisíc korun. Obvodní lékařka MUDr. Jana Lenartová z Ostravy-Třebovic začala v nové ordinaci působit od 21. března 1994. V Martinově ordinuje 3x týdně. 13. září majitel prodejny potravin na vsi pan Bombač ukončil prodej potravin v objektu a prodejnu uzavřel. 1. prosince po rekonstrukci objektu č. pop. 3005 na Martinovské ulici firma Weiss-interier otevřela operativně malou prodejnu potravin se základním sortimentem potravin.

1994
V domě č. pop. 3139 v ulici Na Svobodě po nutných stavebních úpravách provedených nájemcem byla otevřena pivnice "Maxim", kterou do pronájmu převzal Jiří Machalla z Ostravy-Pustkovce. Na jaře se začala v ulici Na Svobodě realizovat výstavba splaškové kanalizace s rozpočtem 9 milionů korun. Výstavba byla provedena do roku 1996. 20. září byla v obvodě založena organizace Občanské demokratické strany (ODS), jež vznikla převážně z členů Občanského fóra nebo jeho sympatizantů. Na založení organizace měl největší podíl Ing. František Drábek. Rybník "Štěpán" a lesík "Turkov" byly vyhlášeny za přírodní rezervaci V měsíci říjnu se uskutečnilo první setkání seniorů s představiteli obvodu. Na setkání, které zorganizovala komise pro občanské záležitosti byli pozváni občané, kteří v tomto roce dosáhli 60, 65, 70, 75, 80 a více let. Setkání se uskutečnilo ve společenské místnosti obvodního úřadu. Setkání seniorů je organizováno každoročně. Po provedené plynofikaci na Martinovské ulici byla v červenci provedena oprava vozovky firmou Homola z Krásného Pole (stejná firma, která prováděla plynofikaci). V květnu vykonal starosta obvodu Josef Plaček a člen obvodní rady MUDr. Petr Gallus cestu do Francie se Sborem starostů za účelem seznámení se s problematikou tamější samosprávy a výkonem státní správy.

1995
Na počátku roku bylo na komunikacích provedeno označení obce novými tabulemi se znakem obvodu.
V únoru se stal městský obvod Martinov členem Svazu měst a obcí
Ministr zemědělství Lux navštívil Masokombinát Martinov.
22. října byly vysvěceny symboly městského obvodu Martinov a zvonice, která byla postavena v roce 1931. Vysvěcení provedl děkan Ivan Fišar z Mariánských Hor.
Areál podnikatelů o výměře 1275 m2 byl pronajat firmě Weiss-interier. Čápi na komíně bývalé obecní školy č. pop. 80 na Martinovské ulici vyvedli opět mláďata.


1996
V květnu si místní hasiči připomněli 100. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů v Martinově. Akce k výročí: 15. června se konala slavnostní schůze v sále Masokombinátu Martinov s taneční zábavou. 16. června proběhla soutěž požárních družstev před areálem Potravinářských závodů Martinov a 22. června proběhlo námětové cvičení s vystavením historické a současné techniky
21. června zveřejnily Hospodářské noviny seznam 100 nejúspěšnějších firem ČR v roce 1995. Masokombinát Martinov a. s. se umístil na 87. místě s čistým ziskem 886 milionů korun. 1. dubna propustila mlékárna Martinov 200 zaměstnanců za účelem likvidace podniku. Důvodem likvidace byly opakované neúspěšné veřejné soutěže, ve kterých se Fondu národního majetku nepodařilo mlékárnu zprivatizovat. Obyvatelstvo: celkový počet 1078, z toho 236 do 15 let a 842 obyvatel nad 15 let.

1997
Byla provedena výstavba chodníků na Martinovské ulici zámkovou dlažbou v šířce 1,5 m (v některých místech pouze 0,5 m. Před budovou obvodního úřadu bylo vybudováno parkoviště. Výstavbu provedla firma Ing. Václav Michalík ze Staré Bělé za 1.191.151,-- Kč. Obvod byl povodní zasažen v oblasti řeky Opavy. Voda z rozvodněné řeky a potoka Plesenky se dostala až do areálu Potravinářských závodů Martinov a do objektu velkoskladu Hruška. V některých částech obvodu se voda dostala do sklepů rodinných domků. Stoletou vodou bylo zničeno 10 chat u řeky Opavy, byla odplavena vzácná vegetace z přírodní rezervace rybníku Štěpán. 23. listopadu došlo ke zrušení autobusové linky č. 36 z Martinova do Vítkovic.

1998
Obyvatelstvo: celkový počet 1089, z toho 208 do 15 let a 881 obyvatel starších 15 let. Na počátku roku byla zrušena prodejna potravin v ulici Na Svobodě. V červnu došlo ke zrušení prodejny s potravinami, drogistickým zbožím a potřebami pro řezníky vedle ubytovny Masokombinátu Martinov. Byla zřízena nová autobusová linka č. 58 na trase Martinov - Poruba radnice. Byla provedena kabelizace telefonních linek v ulici Na Svobodě. 16. října se uskutečnilo slavnostní setkání zaměstnanců Masokombinátu Martinov a. s. k 35. výročí zahájení masné výroby a obchodní činnosti. Setkání se zúčastnil ostravský primátor Ing. Evžen Tošenovský, starosta městského obvodu Poruba Ing. Miroslav Bartoš a Martinova pan Josef Plaček
1. října se uskutečnilo již tradiční páté setkání seniorů s představiteli obvodu . Dorostenecké družstvo místních dobrovolných hasičů se ve dnech 2. - 5. července zúčastnilo mistrovství republiky hry Plamen v Meziboří, okr. Most jako reprezentant severní Moravy. V celkovém hodnocení obsadili 5. místo.

1999
V březnu byly v ulici Na svobodě zabudovány 3 retardéry a ulice byla označena patřičnými dopravními značkami za účelem omezení průjezdu ulici motorovými vozidly a snížení rychlosti projíždějících automobilů. V polovině dubna došlo k ozelenění některých částí městského obvodu. Byly vysázeny listnaté a jehličnaté stromy (na Průběžné ulici, u autobusové zastávky linky č. 51, před budovou obvodního úřadu a v blízkosti pivního baru Maxim). Byla firmou Telekomunikace a. s. provedena kabelizace telefonních linek ve vsi. V první polovině roku bylo v obvodě vytipováno 5 nepojmenovaných ulic. V září byly Radou města Ostravy schváleny tyto názvy: Na Hrázi, Trachovec, Borovicová a v prosinci Bezová a Na Pastvisko. V květnu byla na Martinovské ulici otevřena velkoprodejna potravin Big Billa. Objekt se nachází mezi objektem bývalého martinovského dvora a Veřejným hasičským útvarem Poruba. V polovině října byl otevřen úsek cykloturistické trasy "Jantarová stezka" jdoucí přes martinovský obvod. Úpravu trasy a instalaci dopravních značek provedla firma Jaromír Mičulka z Ostravy-Zábřehu za 200 tisíc korun. 21. prosince vyšlo první číslo občasníku Martin, jehož vydavatelem je ÚMOb Martinov.

2000
Masokombinát Martinov a. s. získal ve svém oboru jako první v republice certifikát jakosti a byl komisariátem Evropské unie schválen jako exportní podnik pro vývoz výrobků na evropské trhy.V Areálu podnikatelů byla provedena rekonstrukce topného hospodářství. Nová kotelna je na spalování dřevěného odpadu a je jediná v širém okolí. Kotelna na drcenou dřevní hmotu byla postavena nákladem 3,3 milionů korun s životností na 25 let. Počátkem dubna byla započata rekonstrukce ulice Na Svobodě firmou Ing. Václav Michalík z Ostravy- Staré Bělé. Byla položena nová zámková dlažba a asfaltový koberec. Rekonstrukce ulice stála 5,235 milionů korun 28. května došlo ke změně v městské hromadné dopravě v Ostravě. Tramvajová linka č. 4 z Martinova byla zkrácena a je ukončena na ulici Plynárenské. Linka č. 6 z Martinova na Výstaviště a linka č. 18 z Martinova na Dubinu byla zrušena úplně. Na Martinovské ulici vedle supermarketu Big Billa byla postavena nová jednopatrová architektonicky výrazná Obchodní a administrativní budova firmy Ferrmont-Invest Ostrava. V polovině roku se Masokombinát Martinov a. s. dostal do finančních potíží. V září nad masokombinátem získává kontrolu firma Prospective Solution a 6. října dochází k výměně předsednictva a dozorčí rady v této akciové společnosti. V listopadu bylo sníženo množství vyráběného sortimentu (výroba poklesla na 1/3). 11. prosince byl Masokombinát Martinov a. s. dán do konkursu. Výroba se nezastavila, firmu při obchodování zastupovala společnost Sena Corporation

2001
V únoru propustil Masokombinát Martinov 150 svých zaměstnanců.
V Martinově žilo 1099 obyvatel, z toho 578 žen ve 206 domech s 446 byty.
10. září ÚMOb Martinov zřídil internetovou stránku: http://www.volny.cz/umobmartinov
V září byl v Martinově zřízen sběrný dvůr.
1. října byla v Martinově ukončena výstavba splaškové kanalizace.
Byla provedena rekonstrukce střechy a opravena vnější omítka na budově martinovské radnice.


2002
Během roku byly v obvodu umístěny kontejnery na tříděný odpad.
Od července do konce září byla provedena rekonstrukce centra Martinova za 3 100 000 Kč.
V září byla v Martinově uzavřena potravin Big Billa.
V srpnu bylo od 70 rodin a společenských organizací postíženým ničivou povodní na Strakonicko odesláno 44 117 Kč a Masokombinát Martinov poslal nákladní automobil s potravinovou pomocí do obcí Metly a Předmíř na Strakonicku.
9. října se uskutečnilo první ,,Vítání občánků Martinova", které připravila Komise pro občanské záležitosti. Dostavilo se všech dvanáct pozvaných dětí s rodinnými příslušníky.
Během roku firma HRUŠKA vystavěla ve svém areálu v Martinově nové chladírny.

2003
V lednu byla v martinovské mlékárně zprovozněna linka na plnění mléka do PET láhví.
V dubnu bylo z drůbežářského závodu PROMT v Martinově propuštěno 255 zaměstnanců.
V polovině roku začalo stěhování Mlékárny Kunín do Martinova.
13. a 14. června historicky prvního referenda a to ke vstupu ČR do Evropské unie se v Martinově z 874 oprávněných voličů zúčastnilo 468 (53,52 %).
Se vstupem do EU souhlasilo 353 občanů. V druhé polovině roku byla splašková kanalizace v Martinově v hodnotě 21 125 578 Kč předána do majetku statutárního města Ostravy.

2004
V lednu byla podepsána smlouva o koupi Masokombinátu Martinov akciovou společností Milkagro Olomouc.
Během roku byla provedena rekonstrukce školní jídelny Mateřské školy v Martinově za 533 759 Kč.
Míra nezaměstnanosti v obvodu byla 10,2 %.
Byla dokončena příprava projektové dokumentace na vybudování dešťové kanalizace v úseku Přední Padělky - Plesenský potok.

2005
V dubnu byly z Dílen DPO v Martinově odeslány do Liberce tři zmodernizované tramvaje typu T3.
V květnu bylo v Martinově založeno místní sdružení ODS.
V červenci byla zahájena výstavba třech viladomů s 18 byty na ulici Přední Padělky.
Během roku byla provedena výměna oken v martinovské hasičské zbrojnici.

2006
V březnu se neznámí zloději vloupali do areálu motokárové haly ,,FORMULA GROSS" na ulici K Turkovu a způsobili škodu za více než půl milionu korun.
1. dubna byl ukončen provoz jatek v Masokombinátu Martinov.
V červnu oslavili martinovští hasiči 110. výročí založení hasičského sboru v Martinově
1. listopadu byl starostou Martinova zvolen pan Karel Civín

2007
V únoru byly v Martinově pojmenovány další ulice a to Na Zahumení a Na Hraničce.
V dubnu vypuknul požár v přírodní rezervaci Štěpán v martinovském katastru na ploše třech hektarů . Požár lokalizovalo šest jednotek hasičských sborů.
1. června došlo k ukončení výroby v Masokombinátu Martinov.
V září společnost MP Krásno koupilo šest prodejen Masokombinátu Martinov. Společnost převzala i sto jejich zaměstnanců.
1 23. prosince proběhlo svěcení nového zvonu v plesenském kostele pro martinovskou kapli