Turkov

Zvláště chráněné území - Turkov - přírodní památka

Přírodní památka Turkov leží na pomezí katastrů městských obvodů Martinov a Třebovice. Je to dvaceti hektarový zbytek starodávného lužního lesa, který je ze všech stran obklopen komunikacemi. Dodnes jsou v lese patrny hráze bývalých rybníků, na nichž rostou zdravé krásné duby staré přes dvěstě let. Turkov v s rozlohou 20,204 hektarů má ochranné pásmo s rozlohou 14,016 hektarů. Přírodní památkou je od 7. září 1993, rozhodnutím Rady města Ostravy. Rada města Ostravy závaznou vyhláškou chrání tuto lokalitu a přísně vymezuje jakékoli zásahy do tohoto biotopu. Turkov je mokřad charakteru lužního lesa , které slouží jako refugium živočichů z širokého okolí. Při povodni v roce 1997 byla větší část Turkova zaplavena. Povodeň napáchala značné škody. Voda z této kotliny dlouho neodtékala a v důsledku zaplavených kořenů uhynula velká část olšin. U mnohých stromů nastaly vývraty. Došlo ke vzhledové devastaci území. Voda vytékala až po vykopání odpadních struh. Vývraty byly částečně odstraněny. Městské obvody Martinov a Třebovice chtěly území vyčistit, ale odbor ekologie Magistrátu města Ostravy to odmítnul s tím, že uschlé stromy a dřeviny jsou zdrojem života fauny a flory. Ukázalo se později, že to bylo rozhodnutí rozumné. Na místě bývalých rybníků se vyvinuly mokřadní olšiny. Dále jsou zde duby, jilmy, topoly, jasany a vrby. Mezi bylinnými druhy zde mimo jiné najdeme:

- měsíčnici trvalou
- žlutuchu lesklou
- kosatec žlutý
- jílovec hrabolistý

Roste zde velké množství vcelku vzácných hub např.:

- postřeň dubový
- čechratička
- suchohřib meruňkový
- hlíva hnízdovitá
- lupenoporka červenožlutá

Mezi stromy a podmáčenými olšinami žije množství druhů hmyzu, brouků z nichž k silně ohroženým patří zdobenec zelenavý. Nalezneme zde také čolka obecného a čolka velkého. Velmi staré stromy jsou svými dutinami ideální pro hnízdění ptáků, jako je lejsek šedý. Domov zde má pět druhů datlovitých ptáků včetně strakapouda prostředního. Hnízdí zde žluva hajní a slavík obecný. Zjištěno zde bylo 20 druhů různých savců. Jednu čtvrtinu lesa zaujímají staré duby. Ostatní dřeviny mají třicet až sedmdesát let. Došlo zde i k výsadbě nepůvodních smrků a akátů. Přírodní památka Turkov ač se jeví jako zanedbaný les, protože je v bezprostředním dosahu MHD, stává se častým cílem víkendových výletů. Někteří zde dokonce vyváželi odpadky. Nakonec je nutno říci, že se zde uvažuje o vybudování přivaděče na dálnici. Vše je zatím v jednání.