Výbory Zastupitelstva městského obvodu Martinov

Podle § 117 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může zastupitelstvo městského obvodu zřizovat výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo; ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu.

Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo městského obvodu a jemu jsou ze své činnosti odpovědny.

Zastupitelstvo městského obvodu zřizuje vždy finanční kontrolní výbor, jejich náplň činnosti stanovuje zákon o obcích.

Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta MOb Martinov, místostarosta MOb Martinov, tajemnice ÚMOb Martinov ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na ÚMOb Martinov.

Každý výbor se skládá z předsedy a dalších členů, které volí a odvolává Zastupitelstvo MOb Martinov, předsedou výboru je vždy člen Zastupitelstva MOb Martinov.

Jednání výborů jsou neveřejná.