Elektronická podatelna

Elektronická podatelna pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě určených pro Městský obvod Martinov

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Městský obvod Martinov, Martinovská 3154/23,723 00 Ostrava-Martinov

Úřední hodiny podatelny
Každou středu v době od 1.12. do 31.1. a od 1.6. do 30.9. je úřední doba zkrácena do 16:00
pondělí
08.00 - 12.00 hodin   
13.00 - 17.00 hodin
úterý
08.00 - 12.00 hodin
středa
08.00 - 12.00 hodin   
13.00 - 17.00 hodin
čtvrtek
08.00 - 12.00 hodin
pátek
08.00 - 12.00 hodin

Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

 • posta@martinov.ostrava.cz, tato elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Identifikátor datové schránky

 • xchb29h

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

      kancelář č. 3, přízemí (podatelna)

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB FLASH (formát PC)

Podporované formáty datových zpráv pro systém datových zpráv:

 • *.PDF (Portable Document Format)
 • *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • *.xml (Extensible Markup Language Document)
 • *.fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • *.html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • *.odt (Open Document Text)
 • *.ods (Open Document Spreadsheet)
 • *.odp (Open Document Presentation)
 • *.txt/csv (prostý text)
 • *.rtf (Rich Text Format)
 • *.doc/docx (MS Word Document)
 • *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange      Format)
 • *.png (Portable Network Graphics)
 • *.tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • *.gif (Graphics Interchange Format)
 • *.mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • *.wav (Waveform Audio Format)
 • *.mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • *.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • *.edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu  obchodních dokumentů - EDI)
 • *.dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • *.shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • *.dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • *.gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document) 

V dokumentech nepoužívejte makra - jsou zakázána.

Podporované formáty datových zpráv pro e-mailovou komunikaci:

 • *.PDF (Portable Document Format)
 • *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • *.xml (Extensible Markup Language Document)
 • *.fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • *.html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • *.odt (Open Document Text)
 • *.ods (Open Document Spreadsheet)
 • *.odp (Open Document Presentation)
 • *.txt/csv (prostý text)
 • *.rtf (Rich Text Format)
 • *.doc/docx (MS Word Document)
 • *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange      Format)
 • *.png (Portable Network Graphics)
 • *.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

Potvrzení doručení datové zprávy

Doručení datové zprávy se odesilateli neprodleně potvrzuje zasláním datové zprávy, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Protokol o zpracování zprávy je elektronicky pečetěn kvalifikovanou elektronickou pečetí.

 

Obsah zprávy o potvrzení doručení:

Věc: Potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše podání ve věci „věc“ bylo doručeno „datum doručení“ na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem „číslo jednací“ .

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.

e-podatelna

 

Zamítnutí datové zprávy a její vyřazení ze zpracování

Při nesplnění podporovaných formátů datových zpráv pro e-mailovou komunikaci bude automaticky generována tato zpráva:

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

***************************************************************************

Dobrý den,

datová zpráva ve věci „XXXXXXXX“, kterou jste DD.MM.RRR HH:MM:SS zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny zamítnuta a vyřazena ze zpracování.

 

Důvod (y) zamítnutí:  

 

Nepovolený formát

Vaše zpráva obsahovala jednu nebo více příloh ve formátu, který není na seznamu akceptovatelných příloh. Jedná se o přílohu(y) typu XXXXXX.

Pro automatické zpracování jsou akceptovatelné přílohy typu txt,htm,rtf,doc,docx,xls,xlsx,jpg,jpeg,xml,html,odt,ods,odp,isdoc,fo,ppt,pptx,jfif,pdf,zfo,csv,isdocx,png,gif. Seznam akceptovatelných příloh je uveden na webových stránkách organizace. 

Děkujeme za pochopení.

e-podatelna

 

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Martinov

Martinovská 3154/23

723 00 Ostrava-Martinov

tel.: +420 599 423 106

fax: +420 599 423 109

e-mail: podatelna@martinov.ostrava.cz

web: www.martinov.ostrava.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu txt,htm,rtf,doc,docx,xls,xlsx,jpg,jpeg,xml,html,odt,ods,odp,isdoc,fo,ppt,pptx,jfif,pdf,zfo,csv,isdocx,png,gif s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem

Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebudou zpracovávány. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

 

Důsledky doručení neúplných anebo poškozených dokumentů v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu

Pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, jsou mu neúplné nebo poškozené dokumenty v digitální podobě vráceny s návrhem postupu odstranění vady. Není-li možno zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, neúplné nebo poškozené dokumenty se dále nezpracovávají.

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@martinov.ostrava.cz, případně volejte na tel. č. +420 599 423 100 vnitřních věcí, podatelna nebo na tel. č. +420 599 423 105 tajemnice úřadu.

 

Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 

Upozornění

Velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 20MB.

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:
 • neakreditovaná certifikační autorita
 • obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
 • prošlá lhůta platnosti certifikátu
Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.