Český červený kříž

Místní skupina ČČK Ostrava-Martinov

Skupina Československého červeného kříže v Martinově vznikla v roce 1955. V současné době má skupina celkem 38 členek z toho 36 žen a 2 muže. Náplní organizace je především humanitární, zdravotní a společenská činnost. ČČK v Ostravě-Martinově organizuje školení poskytování první pomoci a besedy s lékaři a to nejen pro členy ČČK. Po dohodě s organizátory sportovních akcí zajišťujeme zdravotní dohled nebo vypomáháme při organizaci společensko-kulturních akcí v obvodě. Současně udržujeme záhon růží ve středu obce a květinové nádoby před místní kapličkou. V průběhu roku naše členky provádějí i úklid místní kapličky. Zvlášť věnujeme pozornost úpravě prostoru před kapličkou u příležitosti vánočních, velikonočních svátků, svátku Sv. Jakuba, všech svatých apod.

Spolupracujeme především se Sborem dobrovolných hasičů, kde na jejich soutěžích zajišťujeme zdravotní hlídky nebo vypomáháme při přípravě společenských akcích.

Velmi dobrá je i spolupráce se spolkem Senioři Martinov.

Pro své členy zajišťujeme v průběhu roku i kulturní akce (návštěvy divadel, výstav apod.) a jednodenní zájezdy.

Díky finančnímu příspěvku schválenému místním zastupitelstvem na naši činnost jsme kromě jiného zajistily dovybavení 2 ks zdravotnických brašen pro zdravotní hlídky naší místní skupiny ČČK, a nákup lékárničky na víceúčelové hřiště v Martinově.

 

Výbor místní skupiny ČČK Ostrava-Martinov:

Předsedkyně:        Vlasta Plačková, tel: 737 376 169

Jednatelka:            Vlasta Závodská, tel. 552 319 783

Pokladní:                Marie Šimíková

Revizorky:              Bohumila Javůrková, Vlasta Půčková