Volby prezidenta České republiky v roce 2023

Kontaktní osoby ÚMOb Martinov pro volby 

Ing. Michal Sněhota, tel.: 599 423 100, e-mail:
Mgr. Dagmar Králová DiS., tel.: 599 423 105, e-mail:


Právní předpisy

  • Ústava České republiky (čl. 54 až 61)
  • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • prováděcí vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 27. června 2022, zveřejněném ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb., dne 1. července 2022, byla vyhlášena volba prezidenta České republiky, která proběhne ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023).

Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta České republiky

 

Právo volit prezidenta České republiky má občan ČR, který alespoň ve druhý den volby dosáhl věku  18 let a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

Na území městského obvodu Martinov hlasují voliči v 1 stálém volebním okrsku č. 6001.  Informace o tomto volebním okrsku je zveřejněna na úřední desce zdejšího úřadu, včetně elektronické úřední desky.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá úřad městského obvodu na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu. Informace k vydávání voličských průkazů jsou uvedeny níže.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městského obvodu a v den volby také okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. O možnost volit do přenosné volební schránky mohou voliči požádat již nyní na tel. čísle 599 423 100, popř. na e-mail: .

Oprávnění voliči obdrží hlasovací lístky do schránek nejpozději tři dny před prvním dnem prvního kola volby prezidenta v obálkách s informací o čísle volebního okrsku, adrese volební místnosti a s informací o způsobu hlasování. Pokud se výjimečně stane, že volič lístky do 10. ledna 2023 neobdrží, může si celou sadu vyzvednout na Úřadu městského obvodu Martinov, úseku vnitřních věcí, kancelář č. 2 v přízemí nebo v den volby ve volební místnosti. V případě druhého kola volby prezidenta obdrží volič hlasovací lístky pouze ve volební místnosti.

 

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá úřad městského obvodu na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, úřad městského obvodu mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

Volič může ode dne vyhlášení volby až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin) u Úřadu městského obvodu Martinov osobně požádat o vydání voličského průkazu. Rovněž může požádat písemným podáním, doručeným Úřadu městského obvodu Martinov, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava - Martinov, nejpozději 7 dnů přede dnem volby (do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin); toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Úřad městského obvodu Martinov voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby (od 29. prosince 2022) předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby, tj. písemně do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin, osobně do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz může vydávat zastupitelský úřad - za stejných podmínek jako obecní úřad - na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

 

Informace o možnosti delegování členů a náhradníků do okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky konanou na území České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo volby ve dnech 27. a 28. ledna 2023

V souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb.,  o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována,  politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu Parlamentu České republiky, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje (v našem případě Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje), delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby, t.j. 14. prosince 2022 do 16.00 hodin, 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise ve volebním okrsku č. 6001 zřízeném na území městského obvodu Martinov.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostce, a to v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím podatelny Úřadu městského obvodu Martinov. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popř. jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni. Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků pověřena.

S ohledem na krátké lhůty stanovené uvedeným volebním zákonem doporučujeme doručit seznamy delegovaných členů okrskových volebních komisí s předstihem a zároveň poučit delegované o povinné účasti na prvním zasedání okrskové volební komise, jehož termín je stanoven na 22. prosince 2022 v 15.00 hodin ve společenské místnosti Úřadu městského obvodu Martinov, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

Dle ust. § 18 odst. 7 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez omluvynebude mu umožněno dodatečné složení slibu (členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu).

Dle ust. § 6 odst. 4 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že se člen okrskové volební komise některého z jednání komise nezúčastní, bude mu celková výše odměny poměrně zkrácena.

 

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Informace o počtu  a sídlech volebních okrsků

Oznámení o době a místě konání voleb

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň

Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise


 

Formuláře:

žádost o vydání voličského průkazu

plná moc k převzetí voličského průkazu

 


Odkazy na volební informace:

www.mvcr.cz/

www.volby.cz

www.czso.cz