Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Poslední změna: Čtvrtek 18.07.2013 12:52 by pieczka

Povinně zveřejňované informace

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  -

 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava, Městský obvod Martinov, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

 3. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako statutární město. Současně město plní funkci okresního úřadu. Město Ostrava tedy zároveň tvoří samostatný okres.
  Samostatnou působnost Města Ostravy jako právního subjektu vymezuje § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), který nabyl účinnosti dne 12. listopadu 2000.
  Na základě obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, kterou se vydává Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn, je území města členěno na 23 městských obvodů. Řízení města probíhá na dvou úrovních. První tvoří zastupitelstvo, rada a primátor Statutárního města Ostravy, druhou jednotlivá zastupitelstva, rady a starostové městských obvodů.

  Odkaz na další informační zdroje:

  1) Publikace "Správní vývoj města Ostravy"
  2) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 4. 3. Organizační struktura

  Zastupitelstvo města Ostravy:
  Zastupitelstvo města Ostravy má 55 členů. Je voleno občany města na čtyřleté funkční období.
  Na ustavujícím zasedání zastupitelé ze svého středu volí radu města, primátora a jeho místostarosty.
  Zastupitelstvo rozhoduje o otázkách, kde má město jako právnická osoba oprávnění spravovat své záležitosti samostatně. Do samostatné působnosti patří zejména schvalování programu rozvoje města, hospodaření s majetkem města, schvalování rozhodujících majetkoprávních úkonů, schvalování rozpočtu a vyúčtování hospodaření, vydávání obecně závazných vyhlášek v samostatné působnosti, volba, zřizování a ustanovení orgánů města, zřizování městské policie a udělování čestných občanství a cen města. Zastupitelstvo zasedá nejméně jedenkrát za tři měsíce. Všechna jednání jsou veřejná.

  Odkaz na další informační zdroje:
  1) Seznam členů Zastupitelstva města Ostravy - Internet: http://www.ostrava.cz
  nebo organizační odbor MMO
  2) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

  Zastupitelstvo městského obvodu Martinov:
  Zastupitelstvo městského obvodu Martinov má 15 členů. Je voleno občany městského obvodu Martinov na čtyřleté volební období.
  Na ustavujícím zasedání zastupitelé ze svého středu volí starostu, místostarostu a další 3 členy Rady městského obvodu Martinov.
  Zastupitelstvo městského obvodu Martinov rozhoduje o otázkách vyhrazených § 84, § 85 a § 133 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s omezením uvedeným v čl. 6 odst. 2 - 7 OZV města Ostravy č. 11/2000, kterou se vydává Statut města Ostravy.

  Odkaz na další informační zdroje:
  1) Seznam členů Zastupitelstva městského obvodu Martinov
  2) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  3) Statut města Ostravy

  Rada města Ostravy:
  Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. Za svou činnost odpovídá zastupitelstvu města. Má 11 členů. Tvoří ji primátor, místostarostové a radní zvoleni zastupitelstvem. K nejdůležitějším oprávněním rady města patří zabezpečování hospodaření města podle schváleného rozpočtu, plnění úkolů směrem k právnickým osobám a zařízením, jejichž zřizovatelem a zakladatelem je město Ostrava, zřízení komisí a řízení jejich činností, rozhodování o organizační struktuře magistrátu, zřizování jednotlivých odborů, jmenování vedoucích pracovníků, jmenování tajemníka magistrátu, prohlášení náhradníků za členy zastupitelstva, přijímání a vyřizování petic občanů, schvalování rozpočtových opatření do celkové výše 10 % rozpočtu, schvalování obecně závazných vyhlášek, které se týkají výkonu státní správy podle zvláštních předpisů. Rada města se schází na svých schůzích podle potřeby. Jednání jsou neveřejná.

  Odkaz na další informační zdroje:
  1) Seznam členů Rady města Ostravy - Internet: http://www.mmo.cz
  nebo organizační odbor MMO
  2) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  3) Publikace "Programové cíle Rady města Ostravy"

  Rada městského obvodu Martinov:
  Rada městského obvodu Martinov je výkonným orgánem městského obvodu Martinov v oblasti samostatné působnosti. Za svou činnost odpovídá zastupitelstvu městského obvodu Martinov. Má 5 členů a tvoří ji starosta, místostarosta a další 3 radní.
  Rada městského obvodu Martinov rozhoduje o otázkách vyhrazených § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s omezeními uvedenými v čl. 6 odst. 8 - 11 OZV města Ostravy č. 11/2000, kterou se vydává Statut města Ostravy.

  Odkaz na další informační zdroje:
  1) Seznam členů Rady městského obvodu Martinov
  2) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  3) Statut města Ostravy

  Sbor starostů:
  Významným iniciativním a poradním orgánem, zřízeným zastupitelstvem města, je Sbor starostů městských obvodů. Sbor starostů napomáhá plnění úkolů zastupitelstva města v záležitostech, vztahujících se k činnosti městských obvodů. Předkládá k projednávaným problémům svá stanoviska a podněty. Schází se podle potřeby. Jednání se účastní s hlasem poradním primátor města a pověření zástupci politických klubů zastupitelstva města.

  Odkaz na další informační zdroje:
  1) Adresář městských obvodů - Internet: http://www.mmo.cz
  nebo organizační odbor MMO

  Výbory Zastupitelstva města Ostravy:
  Zastupitelstvo města Ostravy si zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Povinně podle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zřizuje výbor finanční a kontrolní.

  Odkaz na další informační zdroje:
  1) Seznam a složení výborů Zastupitelstva města Ostravy - organizační odbor MMO

  Výbory Zastupitelstva městského obvodu Martinov:
  Zastupitelstvo městského obvodu Martinov si zřizuje výbory stejným způsobem jako Zastupitelstvo města Ostravy.

  Odkaz na další informační zdroje:
  1) Seznam a složení výborů Zastupitelstva městského obvodu Martinov - kancelář tajemnice ÚMOb Martinov

  Komise Rady města Ostravy:
  Rada města Ostravy si jako své poradní orgány může na základě zákonného zmocnění zřídit komise, případně pro řešení složitějších odborných problémů odborné pracovní skupiny.

  Odkaz na další informační zdroje:
  1) Seznam a složení komisí Rady města Ostravy - organizační odbor MMO

  Komise Rady městského obvodu Martinov:

  Rada městského obvodu Martinov si zřizuje komise stejným způsobem jako Rada města Ostravy.

  Odkaz na další informační zdroje:
  1) Seznam a složení komisí Rady městského obvodu Martinov - kancelář tajemnice ÚMOb Martinov

  Přenesená a samostatná působnost města Ostravy:
  Na základě přenesené působnosti Statutární město Ostrava odpovídá za výkon státní správy v určitých činnostech, jejichž rozsah je vymezen jednotlivými speciálními zákony.

  Statutární město Ostrava v rámci přenesené působnosti vykonává funkce státní správy v oblastech jako je zdravotnictví, sociální péče, ale také na úseku územního plánování, agendy stavebního úřadu, matričního úřadu, živnostenského úřadu, pozemkového úřadu, orgánu silničně-správního, vodohospodářského, ochrany životního prostředí atd.

  Rozhodování ve věcech samostatné působnosti je výhradní věcí volených samosprávných orgánů města. Přípravu podkladů pro rozhodování samosprávných orgánů města a technicko-administrativní služby spojené s činností těchto orgánů zajišťují profesionální pracovníci, zařazeni do Magistrátu města Ostravy.

  Rozhodování ve věcech přenesené působnosti, při výkonu státní správy činí úředníci, kteří mají k rozhodování v oblasti své působnosti odbornou způsobilost, ověřenou složením zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

  Odkaz na další informační zdroje:
  1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

  Přenesená a samostatná působnost městského obvodu Martinov:
  V přenesené působnosti ÚMOb Martinov rozhoduje o činnostech vymezených speciálními zákony, ale pouze v rozsahu uvedeném v OZV města Ostravy č. 11/2000, kterou se vydává Statut města Ostravy. Přenesenou působnost v oblasti živnostenského podnikání za ÚMOb Martinov vykonává ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, na úseku matriky ÚMOb Poruba.

  Rozhodování ve věcech samostatné působnosti je věcí volených orgánů městského obvodu Martinov pouze v rozsahu svěřeném Statutem města Ostravy, podklady připravuje v plném rozsahu ÚMOb Martinov.

  Odkaz na další informační zdroje:
  1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  2) Statut města Ostravy


  Magistrát města Ostravy:
  Vedení města tvoří primátor a pět místostarostů. Nadřízeným všech zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Ostravy je tajemník Magistrátu města Ostravy, který zajišťuje řešení pracovněprávní problematiky, personalistiku a koordinaci činností jednotlivých odborů.

  Odbory zajišťují prostřednictvím vedoucích odborů svěřené úkoly na úseku státní správy a samosprávy.

  Tři zařízení města - Městská policie Ostrava, Archiv města Ostravy a Technická správa majetku - zařízení města Ostravy, zajišťují služby a úkoly ve specializovaných oblastech.


  Odkaz na další informační zdroje:
  1) Organizační řád Magistrátu města Ostravy - organizační odbor MMO


  Úřad městského obvodu Martinov:
  Vedení městského obvodu Martinov tvoří starosta a místostarosta. Nadřízeným všem zaměstnancům ÚMOb Martinov je tajemník ÚMOb Martinov, který zajišťuje pracovněprávní problematiku, personalistiku, přípravu materiálů pro samosprávné orgány a další agendy.

  Jednotlivé úseky ÚMOb Martinov zajišťují úkoly na úseku státní správy a vykonávají usnesení samosprávných orgánů.

  ÚMOb Martinov také prostřednictvím dohody s Úřadem práce v Ostravě zaměstnává zaměstnance na údržbu veřejného prostranství.

  Odkaz na další informační zdroje:

  1) Organizační struktura ÚMOb Martinov - kancelář tajemnice ÚMOb Martinov

  Popis organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí
  podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.,
  o svobodném přístupu k informacím

  A) Organizační struktura Magistrátu města Ostravy
  B) Organizační struktura ÚMOb Martinov
  C) Místa, kde lze podat žádost o informace

  - na Magistrátu města Ostravy
  - na úřadech městských obvodů

 5. 4. Kontaktní spojení

  Statutární město Ostrava
  Úřad městského obvodu Martinov
  Martinovská 3154
  723 00 Ostrava-Martinov

  Úřední hodiny
  Pondělí a středa
  8.00 - 17.00 hodin
  polední přestávka
  12.00 - 13.00 hodin

 6. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna, a.s.
  č.ú. 19-1651059369/0800

 7. 6. IČ obce

  00845451

 8. 7. DIČ

  CZ00845451

 9. 9. Žádosti o informace

  Soubor dokumentů k realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  Městský obvod Martinov

  Soubor dokumentů k realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v podmínkách Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Martinov

  Postup fyzické či právnické osoby a ÚMOb Martinov při vyřizování žádostí o poskytování informací

  Ostrava-Martinov, leden 2001

  Zpracovala: Šárka Lyčková - tajemnice
  Postup fyzické či právnické osoby
  a
  ÚMOb Martinov

  při vyřizování žádostí o poskytování informací
  podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Cílem tohoto informačního materiálu určeného žadatelům o informace je zabezpečit bezproblémový a rychlý přístup žadatele k informacím ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to na základě těchto principů:

  a) nárok na informace:
  na informace má nárok každý, bez ohledu na důvod své žádosti,

  b) odpovědnost za poskytování informací:
  vůči žadatelům mají odpovědnost za poskytování informací jednotlivé úseky ÚMOb Martinov (dále jen "poskytovatel"), které buď samy informaci poskytnou, pokud k tomu budou kompetentní, nebo postoupí žádost kompetentnímu orgánu či žádost vrátí žadateli se sdělením, aby se obrátil na správný subjekt,

  c) rychlost vyřízení:
  žádost musí být vyřízena co nejdříve, nejpozději ve stanovené lhůtě,

  d) odůvodnění každého omezení:
  každé omezení musí být konkrétně odůvodněno,

  e) omezení jen co nejmenší:
  odepření části informace není důvodem k odepření zbylé části informace,

  f) možnost se odvolat:
  proti odepření či omezení je možno se odvolat, rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem,

  g) přiměřenost úhrady:
  poplatek za poskytnutí informace nesmí být nepřiměřený.

  Článek 2
  Povinný subjekt
  kontaktní údaje

  ÚMOb Martinov

  a) adresa
  Martinovská 3154
  723 00 Ostrava-Martinov

  b) telefon
  starosta 599 423 106
  místostarosta 599 423 106
  tajemnice 599 423 105
  stavební úřad 599 423 101
  sociální úsek 599 423 102
  finanční úsek 599 423 107
  majetkoprávní úsek 599 423 103
  vnitřní věci599 423 103

  c) fax 599 423 109

  Článek 3
  žádost o poskytnutí informace podaná ústně

  1) Ústně podané žádosti o informace budou zpravidla vyřizovány bezodkladně v běžném úředním styku jednotlivými poskytovateli.

  2) Tyto žádosti budou vyřizovány neformálně bez administrativy, nebude o nich pořizován záznam.

  3) V případě, kdy žadateli na ústně podanou žádost nebude informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel takto získanou informaci za dostačující, bude žadatel vyzván podat žádost písemně.

  4) Pokud ústní žádost směřuje k poskytnutí informace (např. na informační tabuli, letáku apod.), poskytovatel odkáže na tento zdroj. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, poskytovatel mu ji poskytne.

  Článek 4
  žádost o poskytnutí informace podaná písemně

  1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel ÚMOb Martinov.

  2) Žádost lze podat formou dopisu, faxem, či na předtištěném formuláři, který žadatel obdrží na ÚMOb Martinov.

  3) Z žádosti musí být zřejmé, komu je určena a kdo ji podává (jméno, příjmení, adresa u fyzické osoby, název, sídlo u právnické osoby). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu citovaného zákona a žádost se odloží.

  4) Poskytovatel posoudí obsah žádosti a:

  a) v případě, že je žádost nesrozumitelná či jiným způsobem je nejasný obsah žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,

  b) v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 3 dnů,

  c) poskytne požadovanou informaci písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmene a) tohoto odstavce, ze závažných důvodů lze lhůtu prodloužit o 20 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

  5) Pokud poskytovatel žádosti byť i jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě 30 dnů rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží podle odst. 3 a odst. 4 písm. b) tohoto článku. Toto rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

  6) Jestliže poskytovatel ve výše uvedené lhůtě neposkytl žádané informace či nevydal rozhodnutí ve smyslu odst. 5 tohoto článku, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

  Článek 5
  odvolání

  1) Proti rozhodnutí poskytovatele o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

  2) Odvolání se podává ÚMOb Martinov.

  3) Odvolací orgán rozhodne o odvolání nejpozději do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání odvolání. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

  4) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

  5) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem, lze podat žalobu za podmínek stanovených v občanském soudním řádu.

  Článek 6
  Hrazení nákladů

  1) Poskytovatel je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

  2) Pro hrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí:

  a) pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 200,-- Kč, budou informace poskytnuty bezplatně

  b) pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada i když tato nepřesáhne částku 200,-- Kč

  c) pokud předpokládané náklady spojené s poskytnutím informací budou vyšší než 500,-- Kč, bude vyžadována záloha ve výši 50% předpokládaných nákladů

  d) úhradu je možno zaplatit v hotovosti osobám pověřeným přebíráním plateb v hotovosti, poštovní poukázkou na účet městského obvodu Martinov nebo převodem z účtu vedeného u peněžního ústavu na účet městského obvodu Martinov, a to vždy před předáním informací, výjimečně lze informace doručit žadateli na dobírku.

  3) Sazebník výše úhrad

  a) cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie v černobílém vyhotovení
  formát A4 jednostranná kopie 2,-- Kč
  formát A4 oboustranná kopie 3,-- Kč
  formát A3 jednostranná kopie 3,-- Kč
  formát A3 oboustranná kopie 4,-- Kč

  b) cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na nosiči, a to
  disketa 10,-- Kč
  CD disk 50,-- Kč

  c) cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku
  formát A4 1,-- Kč/stránka

  d) poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb

  e) osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hodinu
  za každou započatou hodinu 100,-- Kč

 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.-

 11. 11. Opravné prostředky

  1) Proti rozhodnutí poskytovatele o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
  2) Odvolání se podává ÚMOb Martinov.
  3) Odvolací orgán rozhodne o odvolání nejpozději do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání odvolání. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
  4) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
  5) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem, lze podat žalobu za podmínek stanovených v občanském soudním řádu.-

 12. 14. Předpisy

  Všechny předpisy publikované ve Sbírce zákonů jsou k nahlédnutí na právním
  oddělení majetko-právního odboru vždy v úřední dny tj. pondělí a středa
  od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 hod.-

  Nejdůležitější právní předpisy

 13. 15. Úhrady za poskytování informací

   

  a) cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie v černobílém vyhotovení

  formát A4 jednostranná kopie 2,-- Kč
  formát A4 oboustranná kopie 3,-- Kč
  formát A3 jednostranná kopie 3,-- Kč
  formát A3 oboustranná kopie 4,-- Kč

  b) cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na nosiči, a to

  disketa 10,-- Kč
  CD disk 50,-- Kč

  c) cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku

  formát A4 1,-- Kč/stránka

  d) poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb

  e) osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hodinu

  za každou započatou hodinu 100,-- Kč

 14. 16. Seznam organizací

   

  Mateřská škola Ostrava - Martinov, příspěvková organizace
  Martinovská 3154, 72300 Ostrava-Martinov

  Telefon: 596 941 223

   

  IČO:       71004629

  DS:        ur7kwbj

   

  web:      www.msmartinov.cz

  E-mail: ms.martinovE-mailseznam.cz
 15. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 16. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Městský obvod Martinov nemá licenční smlouvu podle § 46 a násl. autorského zákona.

 17. II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje městský obvod Martinov informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými úseky úřadu městského obvodu Martinov . Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

  Rozsah a účel údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých úsecích městského obvodu:

  Účel zpracování osobních údajů

  Subjekt údajů

  Rozsah osobních údajů

  Kategorie příjemců osobních údajů

  Příprava materiálů městského obvodu pro orgány městského obvodu

  Žadatel

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

  Orgány městského obvodu

  Správní řízení

  Účastníci řízení

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

  Účastníci řízení, dotčené správní orgány

  Příjmové a výdajové pokladní doklady

  Plátci a příjemci platby v hotovosti

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trval. pobytu

  Plátci, pro spis

  Příjem a evidence dokumentů

  Odesílatel dokumentu

  Titul, jméno a příjmení, adresa odesílatele

  Nejsou

  Zakládání a evidence smluv uzavřených ÚMOb Martinov vedená v písemné a v elektronické podobě

  Fyzické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s městským obvodem

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

  Orgány městského obvodu

  Darovací smlouva

  Žadatel

  Titul, jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), adresa trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

  Orgány městského obvodu

  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Fyzická osoba

  Jméno, příjmení a kontaktní adresa žadatele

  Orgány městského obvodu

  Vyjádření k prodejům a pronájmům pozemků

  Fyzické a právnické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s městským obvodem

  Titul, jméno a příjmení, adresa trval. pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  Zaměstnanci úseku a úřadu, orgány městského obvodu

  Vyřizování a kontrola smluv

  Fyzické a právnické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s městským obvodem

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  Zaměstnanci úseku, orgány městského obvodu a města

  Veřejné zakázky

  Zhotovitelé a uchazeči

  Jméno, příjmení, rodné číslo,  datum narození, místo trvalého pobytu; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  Orgány městského obvodu

  Nájemní smlouva

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

  Smlouva o výpůjčce

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

  Smlouva o zřízení věcného břemene

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

  Smlouva o poskytnutí práva provést stavbu

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

  Kupní smlouva

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

  Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče

  Žadatelé o dávku, další osoby, o kterých to stanoví zákon

  Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, výše příjmů, zdravotní stav, společně posuzované osoby, nájemní nebo vlastnický vztah k nemovitosti, příp. další údaje

  Účastníci správního řízení

  Odvolací řízení a řízení o mimořádných opravných prostředcích ve věci dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče

  Žadatelé o dávku, další osoby, o kterých to stanoví zákon

  Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, výše příjmů, zdravotní stav, společně posuzované osoby, nájemní nebo vlastnický vztah k nemovitosti, příp. další údaje

  Účastníci správního řízení

  Výkon sociálně-právní ochrany dětí

  Rodiče, zákonní zástupci, opatrovník, poručník, nezletilé děti

  Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, zdravotní stav, sociální a majetkové poměry, osobnostní poměry nezletilého,  příp. další údaje

  Státní orgány, školská a zdrav. zařízení, rodiče, zákonní zástupci, opatrovník, poručník

  Příprava materiálů městského obvodu pro orgány městského obvodu

  Žadatel

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval.pobytu, adresa pro doručování písemností, identifikační číslo; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, titul, jméno, popř. jména a příjmení jejich statutárních zástupců

  Orgány městského obvodu

  Smlouva o dílo

  Zhotovitel

  Titul, jméno a příjmení, místo podnikání, adresa pro doručování písemností, identifikační číslo; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, titul, jméno, popř. jména a příjmení jejich statutárních zástupců, telefon, e-mail

  Orgány městského obvodu

  Personální evidence zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu (osobní spisy)

  Zaměstnanci, uvolnění členové zastupitelstva

  Osobní údaje související s personální evidencí zaměstnanců - titul, jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, zdravotní postižení, výpis evidence z Rejstříku trestů, doklad o nejvyšším doaženém vzdělání, lustrační osvědčení

  Zaměstnanci

  Zajištění platové agendy a všech náležitostí s ní spojených

  Zaměstnanci, členové zastupitelstva, členové výborů zastupitelstva a komisí rady městského obvodu, členové volebních komisí, osoby vykonávající práci na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr

  Osobní údaje vztahující se ke zpracování platů -  titul, jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, zdravotní postižení, plat, odměna z dohod o pracích mimo pracovní poměr

  Zaměstnavatel, OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, úřad práce

  Realizace výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst v rámci úřadu městského obvodu dle zákona o úřednících územních samosprávných celků

  Uchazeči o zaměstnání přihlášeni do výběrového řízení

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství (číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu v případě cizince), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů (obsahuje rodné číslo), v případě funkcí vedoucích úředníků lustrační osvědčení

  Zaměstnavatel

  Smlouvy a objednávky uzavřené s městským obvodem

  Smluvní strany

  Titul, jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování

  Orgány městského obvodu

  Volby - projednání a registrace kandidátních listin a úkony spojené s volebním procesem

  Kandidáti, zmocněnec

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, (ne)členství v politické straně (hnutí), povolání

  Politické strany a hnutí, nezávislí kandidáti a veřejnost, Český statistický úřad

  Vidimace a legalizace

  Žadatel

  Jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti

  Ministerstvo vnitra, orgány činné v trestním řízení

 18. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  A. V souladu s ustanovením § 13 odst. 5 až 7 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (to je v případě Magistrátu města Ostravy tajemník magistrátu a v případě úřadů městských obvodů tajemníci těchto úřadů) uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti, která obsahuje:

  a) jméno žadatele,

  b) příjmení žadatele,

  c) rodné číslo žadatele,

  d) místo trvalého pobytu žadatele. přičemž platí, že sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

  Evidenční orgán poskytne veškeré doklady vedené v registru o určitém veřejném funkcionáři na žádost orgánu příslušnému k řízení a rozhodování o porušení povinností podle tohoto zákona tímto veřejným funkcionářem. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů.

  B. V souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů jsou níže zveřejněna rozhodnutí vydaná v řízeních o porušení povinností veřejných funkcionářů.

 19. IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
  • Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava si zvolilo Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona.
 20. V. Daňová informační schránka

  Městský obvod Martinov tímto informuje daňové subjekty, že orgány Magistrátu města Ostravy respektive městského obvodu, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu §69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Martinov
Martinovská 3154/23
723 00 Ostrava-Martinov


Úřední hodiny »