Místní poplatek ze psů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek ze psů

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava obecně závaznou vyhláškou č. 19/2019, o místním poplatku ze psů, stanovilo místní poplatek ze psů a jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

  Předmětem poplatku je držení psa, který je starší než 3 měsíce. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má na území městského obvodu Martinov trvalý pobyt nebo sídlo.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každá fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má na území městského obvodu Martinov trvalý pobyt nebo sídlo, je způsobilá k právním úkonům, nebo její zákonný zástupce (s plnou mocí).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Prvním dnem této lhůty je den vzniku této poplatkové povinnosti. Povinnosti oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o  místních poplatcích a této obecně závazné vyhlášky osvobozena. Důvod osvobození musí držitel psa správci poplatku prokázat. Držitel psa je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození nebo změnu údajů uvedených v ohlášení, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Zjištěný přeplatek na místním poplatku se vrací na žádost držitele, činí-li více než 100,-- Kč.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplněním formuláře a jeho doručením poštou nebo osobně ke správci poplatku.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Martinov, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov:

  • úsek vnitřních věcí - přízemí:           Ing. Michal Sněhota               tel.:599 423 100
  • úsek finanční - I. patro:                      Bc. Rozkošná Milena              tel.:599 423 107
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Občanský průkaz,
  • Očkovací průkaz psa,
  • Doklad o přiznání důchodu (důchodový výměr) v případě, že jste poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo jste poživatel sirotčího důchodu,
  • Průkaz ZTP/P,
  • Průkaz cvičitele asistenčního psa,
  • Potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a používaného v honitbě dle příslušného zákona a potvrzení o zkoušce z výkonu apod.
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  a) Sazby poplatků v Kč

  Druh poplatkuČástka
  a) za psa chovaného v rodinném domě 150
  b) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a)  210
  c) za psa chovaného v bytovém domě 1200
  d) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c) 1800
  e) za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti 1200
  f) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e) 1800
  g) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého, starobního a zároveň vdovského (vdoveckého) a invalidního a zároveň vdovského (vdoveckého) důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu*   200

  h) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. g)

           300

  *O jediný zdroj příjmů jde v případě, jestliže je poplatníkem důchodce, který nemá žádný jiný příjem než tento důchod. Pokud jde o pracujícího důchodce nebo důchodce, který má příjem např. z nájmu, pobírá dividendy, podíly ze zisku, z titulu členství v obchodní společnosti, nejde o poplatníka, který by mohl platit poplatek za psa s maximální sazbou 200,-- Kč za rok, ale plnou sazbu, t.j. 1 200,-- Kč.

  Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc, není-li dále uvedeno jinak. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, ztráta, darování, prodej, změna držitele, aj.), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku poplatkové povinnosti. 

  b) Splatnost poplatku

  Poplatek se platí bez výzvy a bez vydání platebního výměru úřadu městského obvodu příslušného podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa.

  Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1 000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

  Vznikne-li poplatková povinnost po 1. 3. příslušného kalendářního roku a výše poplatkové povinnosti se rovná nebo je nižší než 1 000,-- Kč, poplatek je splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1 000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, kdy první splátka je splatná do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a druhá splátka je splatná nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku za předpokladu, že toto datum splatnosti je vzhledem k datu vzniku poplatkové povinnosti možno dodržet. V ostatních případech je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. 

  c) Způsob úhrady poplatku

  • V hotovosti na pokladně úřadu městského obvodu – kanc. úseku vnitřních věcí nebo kanc. úseku finančního
  • Poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 19-1651059369/0800 (nutno uvést variabilní symbol, který přidělí správce poplatku),
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závazným právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce daně. Lhůtu kratší 8 dnů lze stanovit jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Ohlášení k místnímu poplatku ze psů a odhlášení z místního poplatku ze psů nelze vyřídit elektronickou poštou.

  Pro získání informací využijte adresu:

   

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  08.09.2021

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno