Vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizace (ověřování pravosti podpisu)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizace (ověřování pravosti podpisu)

 2. Základní informace k životní situaci

  Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Vidimace se neprovede:
  • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
  • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,    
  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
  • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
  • jsou-li v předložené listině, z níž byla vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
  • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
  • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:
   • prvopis,
   • již ověřenou vidimovanou listinu,
   • listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
   • opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
   • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.
  Legalizace se neprovede:
  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text, nebo
  • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

  O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly.

  Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

  Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

  Sazebník úhrad za pořízení fotokopií na kopírovacím zařízení

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložte na úřadě ověřující osobě listinu, která má být vidimována nebo listinu, na níž má být legalizován podpis. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Vidimaci a legalizaci provádí:

  • obecní úřad, městský úřad, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí, který vedou matriku nebo byly pověřeny magistráty těchto měst,
  • krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností,
  • magistráty ve městech Praze, Brně, Ostravě a Plzni.

  Ve statutárním městě Ostrava jsou to úřady všech 23 městských obvodů

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Martinov, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov, přízemí:

  • úsek vnitřních věcí:           Ing. Michal Sněhota                 tel.:599 423 100
  • úsek sociálních věcí:         Bc. Josef Šmída                      tel.:599 423 102

   

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.

  Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný:

  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
  • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
  • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

  K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu, z níž byla pořízena.

  O provedení legalizace a vidimace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

  Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném a legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek dle zákona o správních poplatcích, položka 4 a 5 za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč. Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 50 Kč.  

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů, nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická forma služby není. 

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  08.03.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno