Pronájem pozemku nebo části pozemku za účelem zřízení zahrádky a pod stavbou chaty

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájem pozemku nebo části pozemku za účelem zřízení zahrádky a pod stavbou chaty

 2. Základní informace k životní situaci

  Pronájem pozemku nebo části pozemku za účelem zřízení zahrádky a pod stavbou chaty či chatky nebo s jiným účelem využití.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, vlastníci nemovitosti v městském obvodu Martinov nebo jejich zástupce na základě úředně ověřené plné moci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti o pronájem pozemku (části) s uvedením účelu jeho využití (formulář je ke stažení zde).

  Žádost bude předložena k projednání radě městského obvodu, která:

  • rozhodne vyhlásit záměr obvodu pozemek (část pozemku) pronajmout,
  • nebo rozhodne žádosti nevyhovět a nevyhlásit záměr městského obvodu pozemek (část pozemku) pronajmout.

  V případě, že rada městského obvodu rozhodne o vyhlášení záměru obvodu (dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění), je nutno tento záměr zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce městského obvodu. Následně bude radě městského obvodu předložen návrh na uzavření konkrétní nájemní smlouvy a v případě, kdy žadatel již pozemek nebo část pozemku užívá, také dohody o úhradě za bezesmluvní užívání.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní schůzkou na majetkoprávním úseku, telefonicky nebo e-mailem a následným podáním písemné žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Městský obvod Martinov, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov, majetkoprávní úsek.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách (pondělí, středa 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin) na Úřadě městského obvodu Martinov, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov, jiné dny po předchozí domluvě.

  Kontaktní osoba:

  Libuše Hausnerová 
  pracovník majetkoprávního úseku

  599423103

  lhausnerova@martinov.ostrava.cz
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz (v případě zastupování žadatele pověřenou osobou plnou moc v originále nebo ověřené kopii) a údaje o pozemku (parcelní číslo a katastrální území).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky nejsou vyžadovány. Nájemné je stanoveno na rok 2014 v souladu s rozhodnutím Rady městského obvodu Martinov č. usnesení 824/58 ze dne 4. listopadu 2013 a činí:

  • u pozemků sloužících k účelu zahrádky a pozemků zastavěnými chatkami na období od 1. ledna do 31. prosince 2014 ve výši 9,-- Kč/m2/rok
  • u pozemků zastavěných rekreační chatou a pozemku, který je s ní ve funkčním celku na období od 1. ledna do 31. prosince 2014 ve výši 12,-- Kč/m2/rok

  Nájemné za daný kalendářní rok je splatné vždy do 30. 6., a to osobně na pokladně ÚMOb Martinov, nebo převodem na bankovní účet městského obvodu, č. ú. 19-1651059369/0800, variabilní symbol nájemce je uveden v uzavřené nájemní smlouvě.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Z důvodů nutnosti projednání žádosti v samosprávných orgánech městského obvodu Martinov je doba vyřízení žádosti obvykle do 60 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Osobní spolupráce při přejímce či kontrole pozemku.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronickou podatelnu posta@martinov.ostrava.cz v případě, že žadatel má zaručený elektronický podpis nebo datovou schránku xchb29h městského obvodu.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence rady městského obvodu.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Uplatňují se smluvní sankce sjednané v uzavřených nájemních smlouvách.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  23.02.2021

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno