Žádost o povolení kácení dřevin

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o povolení kácení dřevin

 2. Základní informace k životní situaci

  Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je třeba povolení orgánu ochrany přírody, pokud není stanoveno jinak. Místně příslušným orgánem vydávající povolení ke kácení dřevin rostoucích na území městského obvodu Martinov je Úřad městského obvodu Martinov.

  Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není třeba v těchto případech:

  a) ke kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví žadatele a jde-li o dřeviny se stanovenou velikostí (stromy do obvodu kmene 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a souvislé keřové porosty do celkové plochy 40m2) nebo ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území (vymezeno v územním plánu Ostrava) evidovaných v katastru nemovitosti jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

  b) ke kácení z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a důvodů zdravotních (nelze považovat kácení suchých dřevin). Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat.

  c) ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od kácení.

  Příslušným orgánem ochrany přírody podle odrážky b) a c) je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku, v případě spoluvlastnictví všichni vlastníci, či nájemce nebo jiný oprávněný žadatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les musí obsahovat:

  a) jméno, datum narození a adresu žadatele/ název právnické osoby, IČ, sídlo

  b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí

  c) specifikaci dřevin, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu

  d) udání obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí

  e) zdůvodnění žádosti

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi na ÚMOb Martinov.

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

   

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Martinov, úsek majetkoprávní, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

  Žádost můžete vyřídit v pondělí a středu od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, v úterý, čtvrtek a pátek v době od 08:00 do 12:00; v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě.

  Libuše Hausnerová
  pracovník úseku majetkoprávního
  599423103
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  a) snímek pozemkové (katastrální) mapy se zákresem dřeviny
  b) občanský průkaz/ výpis z obchodního rejstříku

  Osobní kontakt není nutný, žádost s předepsanými náležitostmi lze zaslat.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Lze doporučit formulář: Žádost o povolení kácení dřevin

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 60 dnů, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni spoluvlastníci pozemku, na kterém dřevina roste, vlastník sousedního pozemku, pokud dřevina roste v hranici. Účastníkem řízení může být (za splnění zákonem stanovených podmínek) také občanské sdružení.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Účast při ohledání nebo ústním jednání pokud je svoláno. Zpřístupnění pozemku, na němž dřevina roste.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna posta@martinov.ostrava.cz ;datová schránka: xchb29h v obou případech, že žadatel má zaručený elektronický podpis.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

  Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od doručení k Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Fyzické osobě, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les uloží orgán ochrany přírody pokutu až do výše 20.000 Kč, v případě, že jedná o skupinu dřevin rostoucích mimo les až do výše 100.000 Kč.

  Právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která poškodí nebo zničí dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les uloží orgán ochrany přírody pokuru až do výše 1.000.000 Kč

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  08.06.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno