Pronájem pozemku pod garáží ve vlastnictví třetích osob

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájem pozemku pod garáží ve vlastnictví třetích osob

 2. Základní informace k životní situaci

  Pronájem pozemku pod garáží ve vlastnictví třetí osoby (třetích osob).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)


  o fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům nebo její zástupce na základě úředně ověřené plné moci
  o právnická osoba (statutární orgán, jednatel, společník) nebo její zástupce na základě úředně ověřené plné moci

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je podání písemné žádosti vlastníkem stavby garáže - formulář je ke stažení zde.

  Žádost bude předložena k projednání radě městského obvodu, která rozhodne vyhlásit záměr obvodu pozemek pronajmout. Po rozhodnutí rady městského obvodu je nutno tento záměr zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce městského obvodu (dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění). Následně bude radě městského obvodu předložen návrh na uzavření konkrétní nájemní smlouvy a v případě, kdy žadatel již pozemek užívá, také dohody o úhradě za bezesmluvní užívání.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní schůzkou na majetkoprávním úseku, telefonicky nebo e-mailem a následným podáním písemné žádosti vlastníka stavby garáže.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Městský obvod Martinov, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov, majetkoprávní úsek.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách (pondělí, středa 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin) na Úřadě městského obvodu Martinov, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov, jiné dny po předchozí domluvě.

  Kontaktní osoba:

  Libuše Hausnerová 
  pracovník majetkoprávního úseku

  599423103

   lhausnerova@martinov.ostrava.cz
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz (v případě zastupování žadatele pověřenou osobou plnou moc v originále nebo ověřené kopii) a údaje o pozemku (parcelní číslo a katastrální území) s prokázáním vlastnického práva ke stavbě garáže.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o pronájem pozemku pod garáží - formulář ke stažení zde 

   

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky nejsou vyžadovány. Nájemné je stanoveno na rok 2014 v souladu s rozhodnutím Rady městského obvodu Martinov č. usnesení 824/58 ze dne 4. listopadu 2013 a činí:

  • u pozemků zastavěných garáží na období od 1. ledna do 31. prosince 2014 ve výši 30,-- Kč/m2/rok

  Nájemné za daný kalendářní rok je splatné vždy do 30. 6., a to osobně na pokladně ÚMOb Martinov, nebo převodem na bankovní účet městského obvodu, č. ú. 19-1651059369/0800, variabilní symbol nájemce je uveden v uzavřené nájemní smlouvě.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Z důvodů nutnosti projednání žádosti v samosprávných orgánech městského obvodu Martinov je doba vyřízení žádosti obvykle do 60 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Oznamovací povinnost dle uzavřené nájemní smlouvy.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronickou podatelnu posta@martinov.ostrava.cz v případě, že žadatel má zaručený elektronický podpis nebo datovou schránku xchb29h městského obvodu.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence rady městského obvodu.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Uplatňují se smluvní sankce sjednané v uzavřených nájemních smlouvách.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  23.02.2021

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno