Vyřízení loveckého lístku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyřízení loveckého lístku

 2. Základní informace k životní situaci

  Lovecký lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví zvěř.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občané České republiky s trvalým pobytem v městském obvodě Ostrava-Martinov, starší 16 let. O lovecký lístek mohou žádat rovněž cizinci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Doklady nutné k získání nebo prodloužení platností loveckého lístku:

  1. Vysvědčení o zkouškách z myslivosti nebo doklad o studiu na odborné škole, na které je myslivost povinným předmětem nebo doklad o úspěšném složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole (index)
  2. Výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
  3. Doklad o pojištění proti škodám při výkonu myslivosti
  4. Čestné prohlášení žadatele, že mu v posledních dvou letech na úseku myslivosti nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 35 a § 46 zákona o přestupcích) a ani mu nebyla pravomocně uložena pokuta podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
  5. Občanský průkaz
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplněním žádosti (předtištěný formulář)

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Vysvědčení o úspěšně složených zkouškách z myslivosti nebo doklad o studiu na odborné škole, na které je myslivost povinným předmětem nebo doklad o úspěšném složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole (index)
  • Výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
  • Doklad o pojištění proti škodám při výkonu myslivosti
  • Čestné prohlášení žadatele, že mu v posledních dvou letech na úseku myslivosti nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 35 a § 46 zákona o přestupcích) a ani mu nebyla pravomocně uložena pokuta podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Občanský průkaz
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář žádosti o vydání loveckého lístku a formulář Čestného prohlášení obdrží občan při vyřizování loveckého lístku v kanceláři úseku sociálního. Formulář žádosti Formulář čestného prohlášení.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  Hradí se v hotovosti na místě, až po vypsání žádosti. (Poplatky pro cizince jsou stejné)
  na 1 den 30,- Kč
  na 5 dní 50,- Kč
  na 30 dní 70,- Kč
  na 6 měsíců 100,- Kč
  na 1 rok 150,- Kč
  na 1 rok pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které  zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75,- Kč
  na dobu neurčitou 1000,-Kč
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zpravidla na počkání.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Převzetí loveckého lístku osobně proti podpisu v kanceláři pí Bc. Chaloupkové.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
  Vzhledem k rozličnosti případů je nutno podat žádost osobně.
  (Osobní návštěva je dále nutná z důvodu ověření osobních dokladů.)
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  11.04.2016

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno