Zrušení trvalého pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zrušení trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje místa trvalého pobytu na písemnou žádost oprávněné osoby, pokud zaniklo užívací právo občana k objektu a pokud občan tento objekt neužívá.

  O žádosti vede úřad (správní orgán) správní řízení, ve kterém zjišťuje, zda byly současně splněny uvedené podmínky. 

  Je-li údaj o místu trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o zrušení údaje místa trvalého pobytu podává vlastník objektu nebo jeho vymezené části, nebo   ten, kdo je oprávněn užívat byt, tedy nájemce. Tato osoba musí být starší 18 let, bez omezení ve svéprávnosti. Pokud je uvedených osob více, např. manželé, společní nájemci bytu, sourozenci, společní vlastníci domu, žádají o zrušení společně s tím, že vyberou společného zástupce, kterého zmocní plnou mocí k zastupování v celém rozsahu správního řízení (nepožaduje  se úředně ověřený podpis). 

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro zrušení údaje místa trvalého pobytu stanoví § 12 zákona o evidenci obyvatel. Pro zrušení trvalého pobytu se musí prokázat současné splnění dvou podmínek, a to zaniklo-li užívací právo občana k domu nebo bytu a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

  Při vyřízení žádosti postupuje správní orgán dle správního řádu a účastníky řízení jsou žadatel a ten, komu má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

  Správní orgán zpravidla postupuje tak, že nařídí ústní jednání a žadatele vyzve k doložení dokladů od nemovitosti. V případě, že se účastníci řízení na některých skutečnostech neshodnou, nebo se některý z nich k ústnímu jednání nedostaví, provede správní orgán důkaz svědeckou výpovědí, aby zjistil, zda se odpůrce v místě trvalého pobytu zdržuje či nikoliv. Pokud není znám současný pobyt toho účastníka řízení, kterému má být trvalý pobyt zrušen, ustanoví mu správní orgán opatrovníka, který hájí jeho práva a plní jeho povinnosti, a písemnosti účastníkovi doručuje veřejnou vyhláškou. Řízení se ukončuje rozhodnutím, před jehož vydáním mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro jeho vydání.

  Pokud nejsou stanovené podmínky pro zrušení trvalého pobytu splněny obě současně nebo se je nepodařilo prokázat, rozhodne správní orgán o tom, že se žádosti nevyhovuje.

  Pokud se žadatel rozhodne vzít svou žádost zpět nebo dojde ke změně trvalého pobytu toho účastníka řízení, kterému má být trvalý pobyt zrušen, řízení se usnesením zastaví.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Řízení je zahájeno podáním žádosti na ohlašovně, v jejímž územním obvodu má být trvalý pobyt zrušen.

  Žádost může občan zaslat poštou nebo donést osobně, v tomto případě mu bude podání potvrzeno na kopii žádosti.

  Pokud žádost zašlete na úřad, který není příslušný k zahájení řízení, začíná lhůta pro vyřízení běžet doručením na příslušný úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost podávejte na úřadu podle místa trvalého pobytu osoby, které chcete tento údaj zrušit.  V Ostravě jsou to úřady městských obvodů podle příslušné adresy trvalého pobytu.

  Magistrát města Ostravy je pouze odvolacím orgánem. Není příslušný ani k přijetí žádosti, ani k jejímu vyřízení.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Martinov, I. patro, kanc. úseku sociálního (v nepřítomnosti úsek vnitřních věcí)

  Úřední hodiny: Po a St 8.00 -12.00 a 13.00-17.00 hod

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K žádosti o zrušení údaje místa trvalého pobytu je potřeba doložit doklady osvědčující, že:

  • žadatel je oprávněn k podání žádosti, jestliže je vlastníkem domu nebo bytu ověří správní orgán tuto skutečnost dálkovým přístupem do katastru nemovitostí, nebo, jestliže je oprávněn užívat byt předloží doklady o nájmu bytu (originál nájemní smlouvy, dohody o užívání bytu, aj.), jestliže je nájem bytu na dobu určitou, která již uplynula, ještě doklad o prodloužení nájmu (originál dodatku nebo potvrzení o trvání nájmu),
  • odpůrci zaniklo právo byt užívat (originál kupní smlouvy, darovací smlouvy, pravomocného rozsudku soudu o zrušení společného práva k nájmu bytu, dohodu bývalých manželů o vypořádání majetku, pravomocného rozsudku o rozvodu manželství nebo přechodu nájmu atd.),
  • odpůrce dům, byt nebo jejich vymezenou část neužívá (tuto skutečnost uvedou účastníci řízení do protokolu při ústním jednání, popřípadě ji mohou potvrdit svědkové).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování žadatele,
  • označení správního orgánu, jemuž je určena,
  • uvedení věci, které se týká (žádost o zrušení údaje místa trvalého pobytu),
  • jméno,  příjmení,  datum  narození  osoby,  které  má  být  trvalý  pobyt  zrušen,  popřípadě,  jestli je žadateli známo, kde se jmenovaný zdržuje,
  • přesná adresa trvalého pobytu, na které má být údaj uvedené osobě zrušen,
  • důvod žádosti,
  • co se navrhuje,
  • podpis žadatele. 

  Žádost o zrušení údaje místa trvalého pobytu - pokud žádá fyzická osoba.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel navrhovatel uhradí správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou osobu (dle sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, část I., položka 2, písmeno d).

  Stanovený poplatek je splatný při podání návrhu nebo později, vždy však před provedením úkonu.

  Správní poplatek lze uhradit v hotovosti při podání návrhu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro  vyřízení žádosti  o zrušení údaje místa trvalého pobytu je správním řádem stanovena na 30 dnů, ve složitějších případech až na 60 dnů a i tuto lhůtu je možno podle potřeby prodloužit.

  O  prodloužení   lhůty  po  zvážení  důvodů  rozhoduje  nadřízený  správní   orgán  (Magistrát  města  Ostravy). To, že byla lhůta  pro vydání rozhodnutí prodloužena, dá správní orgán na vědomí všem účastníkům řízení.

  V případě přerušení řízení lhůty neběží.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Pokud  žádost  podává majitel domu či  bytu, je  účastníkem  řízení  kromě  odpůrce i nájemce  vymezené  části   domu nebo bytu, kde byl ten, komu má byt trvalý pobyt zrušen, přihlášen.

  Jestliže  je    více   nájemců   nebo   vlastníků   nemovitosti   a  o  zrušení  údaje   místa   trvalého pobytu požádal  jen jeden z nich, pak jsou účastníky řízení i ostatní (pokud jsou žadateli známi, měl by je uvést v žádosti - nejlépe, když však píší žádost společně a dohodnou se na společném zástupci).

  Svědek není účastníkem řízení.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Hlavní zásadou správního řízení je spolupráce účastníka řízení se správním orgánem.

  Účastník řízení:

  • doplní neúplné podání ihned po výzvě správního orgánu,
  • dostaví se k ústnímu jednání,
  • uvede pravdivě všechny skutečnosti potřebné k objasnění záležitosti,
  • doloží potřebné doklady a nic nezatají,
  • navrhne důkazy a svědky,
  • přebírá písemnosti, které se doručují do vlastních rukou.

  Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu jeho trvalého pobytu.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Od 1. 1. 2006 je možno podání učinit i v elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

  Podání  učiněné  dálnopisem, faxem a veřejnou  datovou sítí bez zaručeného elektronického podpisu je možné za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno osobně nebo doplněno písemně nebo ústně do protokolu.

  Podání je možné také učinit prostřednictvím datové schránky té osoby, ať už právnické či fyzické, která o zrušení údaje místa trvalého pobytu žádá.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Podmínky pro zrušení stanoví:

  Zákon  č. 133/2000 Sb.,  o  evidenci  obyvatel  a  rodných  číslech  a o  změně  některých  zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel.

  Postup při vedení řízení stanoví:

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je odvolání. Proti rozhodnutí vydaného Úřadem městského obvodu Martinov se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení (bude-li zásilka uložena a nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení) k odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy podáním učiněným u ÚMOb Martinov, úseku sociálních věcí. Odvolání se činí písemně a správní orgán o něm uvědomí ostatní účastníky řízení, a s jejich případným vyjádřením jej i s celým spisem do 30 dnů postoupí k projednání odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že:

  • se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu k správnímu orgánu,
  • ruší přes předchozí napomenutí pořádek,
  • bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny, nebo provedení ohledání,

  může správní orgán uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

  Toho, kdo hrubě ruší pořádek, může správní orgán také vykázat z místa jednání.

  Přestupku se  dopustí  ten, kdo  úmyslně  uvede  nesprávný  nebo neúplný údaj správnímu orgánu, anebo mu požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést, nebo za účelem získání neoprávněné výhody.

  Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Pokud požádáte o zrušení údaje místa trvalého pobytu osobě, která se u Vás nezdržuje a Vaší žádosti bude vyhověno, pak s rozhodnutím o zrušení údaje o místu trvalého pobytu s vyznačenou právní mocí takové osobě, budete bez problémů čelit návštěvě exekutora nebo policie, provedete odhlášení z úhrad za odvoz odpadů a ze služeb spojených s užíváním bytu.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  18.11.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno