Žádost o vydání povolení k parkování

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání povolení k parkování

 2. Základní informace k životní situaci

  Žádost o vydání povolení k parkování v lokalitě ulice U Dílen v Ostravě – Martinově.

  Žadatel podá žádost o povolení k parkování, a to vždy při vydání první povolenky pro dané vozidlo nebo v případě jakékoliv změny (koupě nového vozidla, nová RZ apod.).

  V případě ztráty, poškození nebo vydání nové povolenky s novou platností bude povolení vydáno na základě předložení dokladů uvedených dále.

  Platnost povolenek bude ode dne vydání do 31.5.2026, a poté vždy s platností do 31.5. sudého roku.

  Vydáním povolenky nezajišťuje místo pro parkování, pouze zamezuje stání cizím vozidlům.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o vydání povolení k parkování jsou oprávněni podat:

  a) občané, kteří mají trvalý pobyt v bytových domech na ul. U Dílen č.p. 3213, 3214, 3215, 3216 v Ostravě – Martinově

  b) nebo jsou vlastníky bytu

  c) nebo mají uzavřenou platnou nájemní smlouvu s vlastníkem bytu – žadatel předloží platnou nájemní smlouvu (povolenka bude vydána do doby platnosti nájemní smlouvy, pokud bude kratší, než je povolenka standardně vydávána)

  d) osobám, které zajišťují péči o osoby (terénní pečovatelská služba) – žádost podává osoba splňující bod a) nebo b) nebo c) a dokládá kopii smlouvy s pečovatelskou službou (povolení bude vydáno do doby platnosti smluvního vztahu, pokud bude kratší, než je povolení standardně vydáváno)

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žadatel musí být vlastníkem nebo provozovatelem vozidla, nebo má služební vozidlo svěřené do soukromého užívání – žadatel předloží technický průkaz, příp. leasingovou nebo úvěrovou smlouvu, potvrzení právnické nebo podnikající fyzické osoby o svěření vozidla do soukromého užívání.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi na ÚMOb Martinov.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Martinov, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava – Martinov.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách, tj. v pondělí a středu od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, na Úřadě městského obvodu Martinov, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava – Martinov, úsek sociálních věcí, přízemí.

  Bc. Josef Šmída
  pracovník úseku sociálního
  +420599423102
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  a) občanský průkaz,

  b) osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz, leasingová / úvěrová smlouva)

  c) v případě využívání služebního vozidla žadatel předloží potvrzení právnické nebo fyzicky podnikající osoby o svěření vozidla do soukromého užívání.

  d) v případě, že se nejedná o vlastníka bytu, tak žadatel předloží platnou nájemní smlouvu (povolenka bude vydána do doby platnosti nájemní smlouvy, pokud bude kratší, než je povolenka standardně vydávána)

  e) v případě, že žadatel využívá pečovatelské služby, tak předkládá kopii smlouvy s pečovatelskou službou

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Jedná se o vyřízení na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žadatelé mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském. Písemnosti vyhotovené v jiném cizím jazyce musí být předloženy v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí žadateli, že takový překlad nevyžaduje.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronicky nelze vyřídit.

 15. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Úřad městského obvodu Martinov, úsek sociálních věcí.

 16. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  01.04.2024

 17. Popis byl naposledy aktualizován

  01.04.2024