Přihlášení k trvalému pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Přihlášení k trvalému pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jeden trvalý pobyt, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. číslem orientačním, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

  Odhlašování trvalého pobytu se neprovádí. Občan je odhlášen automaticky tím, že se přihlásí na nový trvalý pobyt.

  Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k uvedenému objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

  Přechodné pobyty byly s účinností od 1. 7. 2000 bez náhrady zrušeny.

   

  S účinností od 1. 7. 2009 lze na žádost občana v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na  kterou mu mají být doručovány písemnosti. Tuto adresu, její změnu nebo zrušení, ohlásí občan písemně ohlašovně v místě trvalého pobytu.    

  Není možné se přihlásit na úřední adresu sídla  ohlašovny. Tuto adresu má jen ten občan, kterému byl údaj o místu trvalého pobytu ve správním řízení úředně zrušen, nebo který  se po ukončení pobytu v cizině nebo po udělení občanství České republiky nemá možnost přihlásit k jinému trvalému pobytu do konkrétního objektu a požaduje vyřízení OP s uvedením trvalého pobytu na území České republiky.

  Občané cizí státní příslušnosti se přihlašují k pobytu dle zvláštních  právních předpisů u cizinecké policie, v  Ostravě se sídlem na adrese Ostrava, Vítkovice, Výstavní 55.

   

  Ukončení trvalého pobytu na území České republiky občan sdělí osobně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo přímo na zastupitelském úřadu. Žádost o ukončení může také písemně zaslat. Zaslaná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem na zastupitelském úřadu České republiky. Za občana může sdělit ukončení pobytu rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem. Žádost lze zaslat také elektronicky prostřednictvím datové schránky. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Změnu údaje místa trvalého pobytu ohlašuje občan osobně.

  Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

  Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu jeho zákonný zástupce, nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do pěstounské nebo osobní péče rozhodnutím soudu.

  Za občana, jehož svéprávnost  byla omezena tak, že není k tomu úkonu způsobilý, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho opatrovník.

  Za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
   
  1. Přihlašovaný nebo jeho zástupce se osobně dostaví na příslušnou ohlašovnu, kde vyplní a podepíše přihlašovací lístek  k trvalému pobytu (je nutný originální tiskopis) a předloží doklady stanovené zákonem o evidenci obyvatel. Ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu, které nemá omezenou platnost.
  2. Při narození dítěte není potřeba hlásit ohlašovně trvalý pobyt, ten je automaticky v místě trvalého pobytu  matky. Je-li matka cizinka, má dítě trvalý  pobyt na adrese otce, pokud nelze pobyt otce zjistit, má dítě trvalý pobyt v sídle ohlašovny, v jejímž územním  obvodu se narodilo. Rodiče pak mohou dítě přihlásit na trvalý pobyt matky nebo otce s doklady potřebnými ke změně trvalého pobytu.
  3. Při úmrtí občana nemusí pozůstalí odhlašovat trvalý pobyt na ohlašovně. Ten je automaticky ukončen na základě zápisu matriční události do agendového informačního systému evidence obyvatel matričním úřadem v místě úmrtí.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Změnu místa trvalého pobytu občan České republiky ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Ohlášení změny údaje místa trvalého pobytu proveďte na ohlašovně, v jejímž územním obvodu se nachází adresa, na kterou se hlásíte (přihlášením dojde k odhlášení automaticky, to se samostatně neprovádí).

  Ostravě jsou to příslušné úřady městských obvodů, v jiných městech pak obecní nebo městský úřad.

  Magistrát města Ostravy změnu údaje místa trvalého pobytu neprovádí. 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Martinov, I. patro, kanc. úseku sociálního (v nepřítomnosti úsek vnitřních věcí)

  Úřední hodiny: Po a St 8.00 -12.00 a 13.00-17.00 hod

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, tedy cestovním pasem nebo řidičským průkazem, které jsou platné, popřípadě občanským průkazem s potvrzením o změně trvalého pobytu, u něhož byla oddělena jeho vyznačená část v důsledku předchozí změny trvalého pobytu, který je platný,
  • doložit oprávněnost užívat byt (nájemní smlouva, dohoda o užívání bytu, podnájemní smlouva se souhlasem vlastníka s podnájmem, apod.), je-li nájem na dobu určitou, která již uplynula, také doklad o prodloužení nájmu (dodatek, potvrzení o trvání nájmu), vždy v originále, vlastnictví bytu nebo domu není potřeba předkládat, neboť tuto skutečnost ohlašovna ověří veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí,
  • pokud přihlašovaná osoba není oprávněnou osobou, tedy osobou starší 18 let bez omezení svéprávnosti, která je vlastníkem nebo uživatelem nemovitosti (doložit dokladem), pak je nutná ještě osobní účast takové osoby, aby ztvrdila svým podpisem souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu na přihlašovacím lístku. Osobní účast se nevyžaduje, pokud přihlašovaný předloží kromě dokladů od bytu i písemný souhlas oprávněné osoby s úředně ověřeným podpisem.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Přihlašovací lístek k trvalému pobytu lze odevzdat pouze na originálním tiskopise (nelze stáhnout z internetu a vytisknout, okopírovat, ani jinak rozmnožit k odevzdání na úřadě, elektronická forma slouží pouze jako vzor). Ohlašovna našeho úřadu vám přihlašovací lístek dá k podpisu již s vyplněnými údaji vytištěnými po provedení změny v informačním systému.

  Dalšími tiskopisy jsou:

  • plná moc k zastoupení při ohlášení změny trvalého pobytu,
  • souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu oprávněné osoby,

  Jsou k dispozici ke stažení a je na nich nutné úřední ověření podpisu.

  Další formuláře:

  Žádost o ukončení trvalého pobytu na území ČR

  Žádost o sdělení údajů majiteli domu  

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za změnu místa trvalého pobytu zaplatí občan hotově na ohlašovně správní poplatek dle zákona o správních poplatcích, položka 2, písmeno d) 50 Kč za osobu uvedenou na jednom přihlašovacím lístku. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

  Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky občan zaplatí ohlašovně správní poplatek dle zákona o správních poplatcích, položka 2, písmeno e) 100 Kč. Při osobním ohlášení hotově. Při písemném ohlášení bezhotovostní platbou na účet 19-1651059369/0800, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Ohlášení  změny  údaje místa  trvalého pobytu  je správním  řízením, kde  po splnění  zákonných  podmínek, po předložení všech potřebných dokladů a po uhrazení správního poplatku, ohlašovna ihned změnu zaeviduje. Rozhodnutí se nevydává, protože se žádosti vyhovuje v plném rozsahu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Změny místa trvalého pobytu na ohlašovně se účastní přihlašovaný nebo jeho zástupce, popřípadě osoba, která vlastní byt nebo dům, nebo která je oprávněná užívat byt, pokud touto osobou není přihlašovaný sám.

  Ohlašovna  je pak dále povinna  ve lhůtě 15 dnů od  zaevidování změny oznámit vlastníkovi objektu změnu v počtu přihlášených osob s uvedením jména, příjmení a data narození oprávněné osoby (nájemce nebo vlastníka, ne přihlašovaného, pokud není oprávněnou osobou).

  Vlastníkovi objektu, který vlastnictví prokáže, na  jeho  písemnou žádost ohlašovna sdělí jméno, příjmení a datum  narození  občana, který je přihlášen k trvalému pobytu v uvedeném objektu. Správní poplatek činí 50 Kč za každou započatou stranu výpisu.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Občan je dle zákona o občanských průkazech povinen požádat o vydání nového občanského průkazu. Platnost dosavadního občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů od dne ohlášení změny místa trvalého pobytu.

  Je potřeba:

  • stávající občanský průkaz,
  • potvrzení o změně trvalého pobytu vystavené ohlašovnou, které je vydáno jen v případě, že občan ohlašuje změnu údaje o místu trvalého pobytu s platným občanským průkazem.

  Žádat o občanský průkaz je možné u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě je to Magistrát města Ostravy, Gorkého 2, Moravská Ostrava.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vyřízení změny údaje o místu trvalého pobytu elektronicky zákon o evidenci obyvatel prozatím neumožňuje.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci  obyvatel a  rodných  číslech  a  o  změně   některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel.

 16. Jaké jsou související předpisy

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech.

  Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 21/2006 Sb., o  ověřování  shody  opisů  nebo  kopie  s  listinou a o  ověřování  pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Zjistí-li  ohlašovna  nějaké nedostatky  v předkládaných  dokladech nebo  rozpor uváděných  údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k jejich odstranění, ve lhůtě nejméně 15 dnů. Pokud občan nedostatky neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

  Ohlašovna rozhodne o zrušení  údaje místa trvalého pobytu z moci úřední ve správním řízení, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností.

  Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Podle zákona o evidenci obyvatel se přestupku dopustí ten, kdo:

  • příslušnému správnímu orgánu ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním systému,
  • správnímu úřadu předloží tyto doklady neoprávněně pozměněné nebo padělané,
  • správnímu úřadu ohlásí nepravdivé údaje k jejich zaevidování do informačního systému,
  • neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby.

  Za uvedené přestupky lze uložit pokutu 25 000 - 100 000 Kč.

  Přestupku se také dopustí ten občan, který v zákonné lhůtě po změně údaje místa trvalého pobytu nepožádá o nový občanský průkaz. Lze uložit pokutu do 5 000 Kč.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

  Co dělat po změně trvalého pobytu - návod.

 20. Další související informace

  Magistrát města Ostravy
  evidence obyvatel
  Gorkého 2
  701 50 Ostrava
  tel.: 599 446 022

  Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  28. října 117
  702 18 Ostrava
  tel.: 595 622 222 

 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR .

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Se změnou trvalého pobytu souvisí: 

  • vyřízení nového občanského průkazu,
  • nahlášení změny tam, kde u Vás vedou údaj o místu trvalého pobytu (lékař, banka, zdravotní pojišťovna, okresní správa sociálního zabezpečení, zaměstnavatel, apod.),
  • nahlášení  změny  na  Magistrátu města  Ostravy, odbor  financí  a rozpočtu, oddělení  daní  a cen, pro úhradu poplatků za odvoz odpadů (kancelář č. 363, 364),
  • nahlášení majiteli domu pro placení záloh spojených s užíváním bytu.
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Úřad městského obvodu Martinov, úsek sociálních věcí.

 24. Kontaktní osoba
  • úsek sociálních věcí:            Bc. Josef Šmída                    tel.:599 423 102
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  01.01.2021

 26. Popis byl naposledy aktualizován

  18.11.2021

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace