Přihlášení k trvalému pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Přihlášení k trvalému pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jeden trvalý pobyt, a to v objektu, který je označen číslem popisným a orientačním, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
  Odhlašování trvalého pobytu se neprovádí. Občan je odhlášen automaticky tím, že se přihlásí na nový trvalý pobyt.
  Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k uvedenému objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.
  Přechodné pobyty byly s účinností od 1. 7. 2000 bez náhrady zrušeny.

  S účinností od 1. 7. 2009 lze na žádost obyvatele v evidenci vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti. Tuto adresu, její změnu nebo zrušení, ohlásí obyvatel písemně ohlašovně v místě trvalého pobytu.    
  Není možné se přihlásit na úřední adresu sídla  ohlašovny. Tuto adresu má jen ten občan, kterému byl údaj o místu trvalého pobytu ve správním řízení  úředně zrušen, nebo který se po ukončení pobytu v cizině nebo po udělení občanství České republiky nemá možnost přihlásit k jinému trvalému pobytu do konkrétního objektu a požaduje vyřízení OP, což vyžaduje nějaký trvalý pobyt.
  Občané cizí státní příslušnosti se přihlašují k pobytu dle zvláštních  právních předpisů na  cizinecké policii. V  Ostravě se sídlem na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 16.

  Ukončení trvalého pobytu na území České republiky občan oznámí osobně na ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Žádost o ukončení může také písemně zaslat. Zaslaná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem na zastupitelském úřadu České republiky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • občan České republiky starší 15 let, u kterého dochází ke změně místa trvalého pobytu,
  • za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
  • za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce,
  • za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
   
  1. Přihlašovaný nebo jeho zástupce se osobně dostaví na příslušnou ohlašovnu, kde vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předloží doklady stanovené zákonem o evidenci obyvatel. Ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu, které nemá omezenou platnost.
  2. Při narození dítěte není potřeba hlásit ohlašovně trvalý pobyt, ten je automaticky v místě trvalého pobytu  matky. Je-li matka cizinka, má dítě trvalý  pobyt v sídle ohlašovny, v jejímž územním  obvodu se narodilo, pokud se rodiče nedohodnou jinak. Rodiče pak mohou dítě přihlásit na trvalý pobyt matky nebo otce s doklady potřebnými ke změně trvalého pobytu. V případě, že dítě je občanem České republiky a narodilo se v cizině, je jeho trvalým pobytem sídlo zvláštní matriky.
  3. Při úmrtí občana nemusí pozůstalí odhlašovat trvalý pobyt na ohlašovně, ta tuto změnu provede sama na základě kopie úmrtního listu z matriky.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Změnu místa trvalého pobytu občan České republiky ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Změnu místa trvalého pobytu občan České republiky ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Ohlášení změny údaje místa trvalého pobytu proveďte na ohlašovně, v jejímž územním obvodu se nachází adresa, na kterou se hlásíte (přihlášením dojde k odhlášení automaticky, to se samostatně neprovádí).

  V Ostravě jsou to příslušné úřady městských obvodů, v jiných městech pak obecní nebo městský úřad.

  Magistrát města Ostravy změnu údaje místa trvalého pobytu neprovádí. 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Martinov, I. patro, kanc. úseku sociálního (v nepřítomnosti úsek vnitřních věcí)

  Úřední hodiny: Po a St 8.00 -12.00 a 13.00-17.00 hod

  Bc. Irena Chaloupková
  pracovník úseku sociálního
  599423102
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouva, dohoda o užívání bytu, podnájemní smlouva společně se souhlasem pronajímatele s podnájmem atd.), je-li nájem uzavřen na dobu určitou, která již uplynula, také doklad o prodloužení nájmu (např. dodatek ke smlouvě, potvrzení o trvání nájmu, aktuální evidenční list), vždy v originále, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny, současně je nutné předložit doklady o nájmu bytu nebo domu.

  Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Oprávněná osoba musí prokázat oprávněnost užívání objektu (t.j. nájem, podnájem bytu nebo domu).

  Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

  Pokud občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

  Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech, nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Občan je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (vzor tiskopisu, který je přílohou této životní situace, je rovněž k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra - vzor formuláře ke stažení zde). Přihlašovací lístek k trvalému pobytu lze odevzdat pouze na originálním tiskopise, který je k dispozici na ohlašovně.

  Přihlašovací lístek obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa tvalého pobytu občana, dále údaje o vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu u fyzické osoby a sídlo u právnické osoby. Mimo povinnost vyplnit přihlašovací lístek má občan také povinnost předložit zákonem stanovené doklady.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se hradí dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 2, písm. d) správní poplatek 50,- Kč v hotovosti na ohlašovně.

  Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Ohlášení  změny  údaje místa  trvalého pobytu  je správním  řízením, kde  po splnění  zákonných  podmínek, po předložení všech potřebných dokladů a po uhrazení správního poplatku, ohlašovna na počkání změnu zaeviduje. Rozhodnutí se nevydává, protože se žádosti vyhovuje v plném rozsahu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Změny místa trvalého pobytu na ohlašovně se účastní přihlašovaný nebo jeho zástupce, popřípadě osoba, která vlastní byt nebo dům, nebo která je oprávněná užívat byt, pokud touto osobou není přihlašovaný sám.

  Ohlašovna  je pak dále povinna  ve lhůtě 15 dnů od  zaevidování změny oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob s uvedením jména, příjmení a data narození oprávněné osoby (nájemce nebo vlastníka, ne přihlašovaného, pokud jím není).

  Vlastníkovi objektu, který vlastnictví prokáže, na  jeho  písemnou žádost  ohlašovna  sdělí  jméno, příjmení a datum  narození  občana, který je přihlášen k trvalému pobytu v uvedeném objektu. Správní poplatek činí 50 Kč za každou započatou stranu výpisu.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Občan je dle zákona o občanských průkazech povinen požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu.

  Žádat o občanský průkaz je možné u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě je příslušný k vyřízení Magistrát města Ostravy, Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ostrava.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronické vyřízení změny místa trvalého pobytu zákon o evidenci obyvatel neumožňuje.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci  obyvatel a  rodných  číslech  a  o  změně   některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon evidenci obyvatel.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Zjistí-li  ohlašovna  nějaké nedostatky v předkládaných  dokladech nebo  rozpor uváděných  údajů s  údaji v informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k jejich odstranění, ve lhůtě nejméně 15 dnů. Pokud občan nedostatky neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

  Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje místa trvalého pobytu z moci úřední ve správním řízení, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností.

  Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Podle zákona o evidenci obyvatel se přestupku dopustí ten, kdo:

  • příslušnému správnímu orgánu ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním systému,
  • správnímu úřadu předloží tyto doklady neoprávněně pozměněné nebo padělané,
  • správnímu úřadu ohlásí nepravdivé údaje k jejich zaevidování do informačního systému,
  • neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby.

  Za uvedené přestupky lze uložit pokutu 25 000 - 100 000 Kč.

  Přestupku se také dopustí ten občan, který v zákonné lhůtě po změně údaje místa trvalého pobytu nepožádá o nový občanský průkaz. Lze uložit pokutu do 5 000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Se změnou trvalého pobytu souvisí:

  • vyřízení nového občanského průkazu. Bližší informace najdete zde.
  • nahlášení změny tam, kde o Vás vedou údaj o místu trvalého pobytu (např. lékař, banka, zdravotní pojišťovna, okresní správa sociálního zabezpečení, zaměstnavatel apod.)
  • nahlášení změny na Magistrátu města Ostravy, odbor financí a rozpočtu pro úhradu poplatků za odvoz odpadů. Bližší informace najdete zde.
  • nahlášení majiteli domu pro placení záloh spojených s užíváním bytu
  • vyřízení dalších záležitostí. Bližší informace najdete zde.
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  07.06.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno